لغات مشابه
clay puddle : عمران : گل رس

clay soaking pit : معمارى : خاکشويى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: