لغات مشابه
clean animal : جانورپاک ياحلال

clean bill : بازرگانى : برات ساده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: