لغات مشابه
clean bill : بازرگانى : برات ساده

clean bill of exchange : بازرگانى : بارنامه بى نقص

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: