لغات مشابه
clean bill of health : گواهى نامه بهداشت کشتى

clean collection : بازرگانى : وصولى ساده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: