لغات مشابه
clean up : پاک کردن , جمع و جور کردن

clean up party : علوم نظامى : گروه مسئول نظافت محل اقامت افراد گروه مسئول رفت و روب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی