لغات مشابه
co op : )cooperative(تعاونى

co opt : بهمکارى پذيرفتن ،بعنوان همقطار پذيرفتن

co optation : )co option(پذيرفتن بعنوان همکار

co option : )co optation(پذيرفتن بعنوان همکار

co worker : همکار،همقطار

co(a)ensthesia : روانشناسى : حس کلى بدنى

co declination : علوم دريايى : متمم ميل

co existance : زيست شناسى : همزيستى

co insurance : بازرگانى : بيمه مشترک

co latitude : متمم عرض جغرافيايى

co owner : مالک مشترک

co pilot (af,na) : علوم دريايى : کمک خلبان

co relation : بستگى دوچيزباهم ،دوسوپيوستگى

co respondent : مردى که متهم بزنابازن شوهردارى بوده وباخودان زن يکجاموردتعيق

co solvent : عمران : کمک حلال

co twin control method : روانشناسى : روش کنترل با دو قلوها

co worker : همکار

coacervate : کومه شده

coach : مربي , واگن راه آهن , مربي ورزش , کالسکه

coach built : چوبى

coach maker : مبل ساز

coach making : مبل ساز

coach screw : معمارى : پيچ خودکار

coach dog : يکجورسگ که براى رفتن دنبال درشکه تربيت ميکنند

coach fellow : يک لنگه اسب کالسکه

coach house : کالسکه خانه ،درشکه خانه

coaching : روانشناسى : اماده سازى

coachman : کالسکهچي , درشکهچي

coact : باهم نمايش دادن , همکنش کردن

coacting group : روانشناسى : گروه همکار

coaction : همکنش

coactive : اضطرارى

coadjutant : يارى دهنده ،يار،پشت

coadjutor : ياري کننده

coadunate : بهم چسبيده

coagent : هم عامل ،شريک

coagulability : قابليت انعقاد،دلمه شدنى ،انعقاد پذيرى

coagulable : انعقاد پذيري , انعقاد پذير

coagulant : منعقد کننده

coagulase : مواد منعقد کننده ،مواد دلمه يا لخته کننده

coagulate : منعقد کردن , دلمه کردن , دلمه شدن , منعقد ساختن

coagulated : منعقد

coagulated blood : خون بسته

coagulation : لختگي , انعقاد , انعقاد شير

coagulum : خون بسته

coajutor : يارى کننده ،يارى ،معاون

coal : ذغال سنگ , زغال سنگ , زغال کردن

coal dust : خاکه زغال

coal dust firing : علوم مهندسى : اشتعال گردى

coal hod : جا زغالي

coal mine : کان زغال

coal miner : کارگر زغال

coal mining : استخراج زغال

coal tar dyes : معمارى : رنگهاى قطرانى

coal bed : رگه زغال

coal box : جازغالى ،سطل زغالى

coal field : کان زغال سنگ ،ناحيه زغال خيز

coal fish : يکجورماهى روفن

coal heaver : زغال کش

coal hole : جازغالى ،زغال دان

coal measures : طبقات زغال خيز

coal mine : کان زغال سنگ ،معدن زغال سنگ

coal pit : گودزغال سنگ ،محل زغال سازى

coal rich : زغال خيز

coal whipper : زغال کش کشتى

coald pit : کود زغال سنگ

coaler : زغال سنگ کش ،وسيله حمل زغال سنگ

coalescent : بهم اميخته ،پيوسته

coalfield : ناحيه ذغال خيز

coalition : اتحاد موقتي , ائتلاف

coalition cabinet : قانون ـ فقه : کابينه ائتلافى

coalition government : قانون ـ فقه : حکومت ائتلافى

coaly : زغالى ،زغال سنگ دار

coamings : لبه بلند،حائل( درعرشه کشتى)

coanda effect : علوم هوايى : گرايش سيال براى چسبيدن به سطح جامد

coapt : باهم جور امدن ،باهم متناسب شدن ،چسبانيدن

coaptation : بهم خوردن ،بهم افتادن ،جا افتادن

coarctate : بهم فشرده ،داراى شکم تنگ ومنقبض

coarctation : تنگي مهبل

coarse : بي لطافت , درشت , زبر

coarse adjustment : علوم مهندسى : نظم و ترتيب دانه اى

coarse grained : داراى دانه خشن ،ناصاف ،زبر،درشت

coarse gravel : عمران : شن درشت دانه

coarse setting : علوم نظامى : تنظيمات دقيق دوربين يا زاويه ياب بستن تنظيمات جزيى به زاويه ياب

coarse fibred : نخ درشت ،زمخت ،ناهنجار

coarsely : بدرشتى ،بى ادبانه

coarsely woven : درشت بافت

coarsen : زمخت کردن , زمخت شدن

coarseness : زبري , غلاذت , درشتي , بي لطافتي

coast : کنار دريا , درياکنار , کرانه , ساحل , ساحل دريا , سرازير رفتن

coast guard officer : علوم دريايى : افسر گارد کرانه

coast station : علوم مهندسى : ايستگاه ساحلى

coast guard : پاسبانان ساحلى

coast guardsman : پاسبان درياکنار،ساحل بان

coastal : ساحلي , درياکناري

coastal area : زيست شناسى : پهنک کرانه اى

coastal artillery : علوم نظامى : توپخانه ساحلى

coastal convoy : علوم نظامى : ستونهاى حمل و نقل ساحلى ستونهاى حمل بار از کشتى به ساحل

coastal dune : زيست شناسى : تپه کرانه اى

coastal mine sweeper (msc) : علوم دريايى : مين روب کرانه اى

coastal navigation : علوم دريايى : - coasting

coastal navigation, coasting : بازرگانى : حمل و نقل ساحلى

coastal zone : علوم نظامى : منطقه ساحلى

coastel low : قانون ـ فقه : قوانين مربوط به ابهاى ساحلى

coastguard : بازرگانى : گارد ساحلى

coasting trade : قانون ـ فقه : cabotage

coastline : خط ساحل

coastward : درامتداد ساحل

coastwards : درامتداد ساحل

coastwise : درطول ساحل

coat : کت , پوشش دار کردن , روکش کردن

coat hanger : جارختى ،جالباسى

coat hook : معمارى : قلاب رخت اويز

coat of arms : نشان يا علامت دولت يا خانواده وامثال ان

coat of mail : زره نيم تنه اى

coat of paint : معمارى : اندود رنگ

coat of plastering : معمارى : لايه اندود

coat with zinc : روي اندود کردن

coat armour : زره ونشانهاى خانوادگى

coat card : صورت( دراصطلاح گنجفه)

coated : روکشدار

coated cathode : شيمى : کاتد اندوده

coated chippings : عمران : خورده سنگهاى قيراندود شده اى که در سطح جاده پخش ميشوند

coatee : نيم تنه( نظامى)،دامن کوتاه

coating : روکش , کپسول

coauthor : شريک در تاليف ونگارش

coax : چرب زباني کردن , ريشخند کردن

coaxal : هم محور

coaxial cable : کابل هم محور

coaxial cathod : علوم مهندسى : کاتد متحدالمرکز

coaxial graphical correlation : عمران : همبستگى نمودارى

coaxial line : علوم مهندسى : کابل هم محور

coaxing : ريشخند

coaxingly : بريشخند

cob : کاهگلي

cob web theorem : بازرگانى : ه کالا در هر زمان تابع قيمت ان کالا در دوره زمانى قبلى است.

cobalitic : کوبالتى

cobalt : کوبالت , فلز لاجورد

cobalt blue : لاجورد

cobb doglas production function : بازرگانى : ر کار بتوان کشش توليد نسبت به عامل سرمايه . اگر حاصلجمع کششهاى فوق برابر 1 باشد تابع توليد همگن درجه 1 و مجموعه عوامل سرمايه و کار ثابت است و اگر بزرگتراز 1 باشد بازده کل صعودى و اگر کوچکتراز 1 باشد بازده کل نزولى است

cobber : دوست صميمى ،قرين ،جفت

cobble : پينه دوزي کردن

cobble stonepaving : علوم مهندسى : سنگفرش

cobbler : پينه دوز

cobblestone : سنگفرش

cobbling : پينه دوزي , پينه دوز

cobelligerent : شريک درتجاوز يا خصومت

coble : قايق پارويى

cobnut : (يکجور )فندق درشت

cobol : زبان کوبول

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1