لغات مشابه
coaler : زغال سنگ کش ،وسيله حمل زغال سنگ

coalescent : بهم اميخته ،پيوسته

coalfield : ناحيه ذغال خيز

coalition : اتحاد موقتي , ائتلاف

coalition cabinet : قانون ـ فقه : کابينه ائتلافى

coalition government : قانون ـ فقه : حکومت ائتلافى

coaly : زغالى ،زغال سنگ دار

coamings : لبه بلند،حائل( درعرشه کشتى)

coanda effect : علوم هوايى : گرايش سيال براى چسبيدن به سطح جامد

coapt : باهم جور امدن ،باهم متناسب شدن ،چسبانيدن

coaptation : بهم خوردن ،بهم افتادن ،جا افتادن

coarctate : بهم فشرده ،داراى شکم تنگ ومنقبض

coarctation : تنگي مهبل

coarse : بي لطافت , درشت , زبر

coarse adjustment : علوم مهندسى : نظم و ترتيب دانه اى

coarse grained : داراى دانه خشن ،ناصاف ،زبر،درشت

coarse gravel : عمران : شن درشت دانه

coarse setting : علوم نظامى : تنظيمات دقيق دوربين يا زاويه ياب بستن تنظيمات جزيى به زاويه ياب

coarse fibred : نخ درشت ،زمخت ،ناهنجار

coarsely : بدرشتى ،بى ادبانه

coarsely woven : درشت بافت

coarsen : زمخت کردن , زمخت شدن

coarseness : زبري , غلاذت , درشتي , بي لطافتي

coast : کنار دريا , درياکنار , کرانه , ساحل , ساحل دريا , سرازير رفتن

coast guard officer : علوم دريايى : افسر گارد کرانه

coast station : علوم مهندسى : ايستگاه ساحلى

coast guard : پاسبانان ساحلى

coast guardsman : پاسبان درياکنار،ساحل بان

coastal : ساحلي , درياکناري

coastal area : زيست شناسى : پهنک کرانه اى

coastal artillery : علوم نظامى : توپخانه ساحلى

coastal convoy : علوم نظامى : ستونهاى حمل و نقل ساحلى ستونهاى حمل بار از کشتى به ساحل

coastal dune : زيست شناسى : تپه کرانه اى

coastal mine sweeper (msc) : علوم دريايى : مين روب کرانه اى

coastal navigation : علوم دريايى : - coasting

coastal navigation, coasting : بازرگانى : حمل و نقل ساحلى

coastal zone : علوم نظامى : منطقه ساحلى

coastel low : قانون ـ فقه : قوانين مربوط به ابهاى ساحلى

coastguard : بازرگانى : گارد ساحلى

coasting trade : قانون ـ فقه : cabotage

coastline : خط ساحل

coastward : درامتداد ساحل

coastwards : درامتداد ساحل

coastwise : درطول ساحل

coat : کت , پوشش دار کردن , روکش کردن

coat hanger : جارختى ،جالباسى

coat hook : معمارى : قلاب رخت اويز

coat of arms : نشان يا علامت دولت يا خانواده وامثال ان

coat of mail : زره نيم تنه اى

coat of paint : معمارى : اندود رنگ

coat of plastering : معمارى : لايه اندود

coat with zinc : روي اندود کردن

coat armour : زره ونشانهاى خانوادگى

coat card : صورت( دراصطلاح گنجفه)

coated : روکشدار

coated cathode : شيمى : کاتد اندوده

coated chippings : عمران : خورده سنگهاى قيراندود شده اى که در سطح جاده پخش ميشوند

coatee : نيم تنه( نظامى)،دامن کوتاه

coating : روکش , کپسول

coauthor : شريک در تاليف ونگارش

coax : چرب زباني کردن , ريشخند کردن

coaxal : هم محور

coaxial cable : کابل هم محور

coaxial cathod : علوم مهندسى : کاتد متحدالمرکز

coaxial graphical correlation : عمران : همبستگى نمودارى

coaxial line : علوم مهندسى : کابل هم محور

coaxing : ريشخند

coaxingly : بريشخند

cob : کاهگلي

cob web theorem : بازرگانى : ه کالا در هر زمان تابع قيمت ان کالا در دوره زمانى قبلى است.

cobalitic : کوبالتى

cobalt : کوبالت , فلز لاجورد

cobalt blue : لاجورد

cobb doglas production function : بازرگانى : ر کار بتوان کشش توليد نسبت به عامل سرمايه . اگر حاصلجمع کششهاى فوق برابر 1 باشد تابع توليد همگن درجه 1 و مجموعه عوامل سرمايه و کار ثابت است و اگر بزرگتراز 1 باشد بازده کل صعودى و اگر کوچکتراز 1 باشد بازده کل نزولى است

cobber : دوست صميمى ،قرين ،جفت

cobble : پينه دوزي کردن

cobble stonepaving : علوم مهندسى : سنگفرش

cobbler : پينه دوز

cobblestone : سنگفرش

cobbling : پينه دوزي , پينه دوز

cobelligerent : شريک درتجاوز يا خصومت

coble : قايق پارويى

cobnut : (يکجور )فندق درشت

cobol : زبان کوبول

cobra : مار کبرا , مار عينکي

cobwall : معمارى : ديوار کاهگلى

cobweb : تارعنکبوت

cobwebbed : تارعنکبوت دار

cocain : کوکائين

cocaine : کوکائين

cocainism : مسموميت ازکوکايين

cocainize : باکوکائين بى حس کردن ،تخديرکردن( باکوکائين)،کوکائين زدن

cocatalyst : شيمى : کمک کاتاليزور

cocciferous : دانه اور

cocculus in dicus : ماهى زهره ،مرگ ماهى

coccygeal : (تش ).عصعصى ،دنبالچه اى ،دنبليچه اى

coccyx : دنبال چه , دنبليچه

cocentric : هم مرکز

cochlea : حلزون , حلزوني گوش

cochlear canal : روانشناسى : مجراى حلزونى

cochleate : پيچاپيچ ،حلزونى

cock a hoop : لافزن ،شادومغرور،سرمست

cock and bull story : داستان جعلى براى تعريف از خود،چاخان

cock boat : کرجى کوچک

cock feather : ورزش : پر وصل به کمان

cock fighter : مرغ باز

cock fighting : خروس جنگي , مرغ باز

cock of the walk : پهلوان ميدان

cock a doodle doo : قوقو،نامى که بچه بخروس ميدهد

cock eyed : لوچ ،کج

cock fight : جنگ خروسان

cock fighting : خروس بازى ،بهم انداختن خروسان

cock horse : اسپ( درزبان بچه)،اسب چوبى

cock loft : اطاق زيرشيروانى

cock pheasant : قرقاول نر

cockalorum : ادم خپله و لافزن ،بازى جفتک چارکش

cockatoo : (ج.ش ).طوطى کاکل سفيد

cockatrice : نوعى مار افسانه اى ،(مج ).ادم خيلى مضر و خطرناک ،(م.م ).فاحشه

cockbrained : گيج ،بيفکر

cockcrow : سپيده دم ،صداى بانگ خروس

cockcrowing : وقت بانگ خروس

cocked : کج ( نهاده) ،بالازده

cocked hat (nav) : علوم دريايى : چند ضلعى موقعيت

cocker : خروس باز،خروس جنگى

cocker spaniel : نوعى سگ پاکوتاه

cockerel : خروسک

cockeye : چشم چپ

cockfight : جنگ اندازى خروس ها

cockfighting : ورزش : جنگ خروس

cockily : ازروى گستاخى ياخودبينى

cockiness : گستاخى ،خودنمايى

cockle : چين وچروک ،موج ،رويش زگيل مانند،گره و برامدگى پارچه

cockle shell : کرجى کوچک ،يکجورصدف

cockleshell : صدف حلزون دوکپه اى ،قايق کوچک وباريک

cockney : لهجه لندني

cockneyfy : لندنى کردن

cockpit : کابين

cockroach : سوسک

cockscomb : تاج خروس , زلف عروسان

cockshot : نشانه روي

cockshut : غروب افتاب ،شفق

cockshy : نشانه روي

cockspur : سيخ پاى خروس

cocksure : غره ،حتمى ،پرافاده

cockswain : مباشرکشتى ،پيشکارکارکنان کشتى

cocktail : نوشابه اى مرکب از چند نوشابه ديگر،مهمانى

cocky : ازخودراضي

coco : cacao(،coconut، )cocoaدرخت کاکائو،کاکائو،درخت نارگيل

cocoa : کاکائو

cocoa nut : نارگيل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسیدانلود ترجمه کتاب read this 1