لغات مشابه
coalfield : ناحيه ذغال خيز

coalition : اتحاد موقتي , ائتلاف

coalition cabinet : قانون ـ فقه : کابينه ائتلافى

coalition government : قانون ـ فقه : حکومت ائتلافى

coaly : زغالى ،زغال سنگ دار

coamings : لبه بلند،حائل( درعرشه کشتى)

coanda effect : علوم هوايى : گرايش سيال براى چسبيدن به سطح جامد

coapt : باهم جور امدن ،باهم متناسب شدن ،چسبانيدن

coaptation : بهم خوردن ،بهم افتادن ،جا افتادن

coarctate : بهم فشرده ،داراى شکم تنگ ومنقبض

coarctation : تنگي مهبل

coarse : بي لطافت , درشت , زبر

coarse adjustment : علوم مهندسى : نظم و ترتيب دانه اى

coarse grained : داراى دانه خشن ،ناصاف ،زبر،درشت

coarse gravel : عمران : شن درشت دانه

coarse setting : علوم نظامى : تنظيمات دقيق دوربين يا زاويه ياب بستن تنظيمات جزيى به زاويه ياب

coarse fibred : نخ درشت ،زمخت ،ناهنجار

coarsely : بدرشتى ،بى ادبانه

coarsely woven : درشت بافت

coarsen : زمخت کردن , زمخت شدن

coarseness : زبري , غلاذت , درشتي , بي لطافتي

coast : کنار دريا , درياکنار , کرانه , ساحل , ساحل دريا , سرازير رفتن

coast guard officer : علوم دريايى : افسر گارد کرانه

coast station : علوم مهندسى : ايستگاه ساحلى

coast guard : پاسبانان ساحلى

coast guardsman : پاسبان درياکنار،ساحل بان

coastal : ساحلي , درياکناري

coastal area : زيست شناسى : پهنک کرانه اى

coastal artillery : علوم نظامى : توپخانه ساحلى

coastal convoy : علوم نظامى : ستونهاى حمل و نقل ساحلى ستونهاى حمل بار از کشتى به ساحل

coastal dune : زيست شناسى : تپه کرانه اى

coastal mine sweeper (msc) : علوم دريايى : مين روب کرانه اى

coastal navigation : علوم دريايى : - coasting

coastal navigation, coasting : بازرگانى : حمل و نقل ساحلى

coastal zone : علوم نظامى : منطقه ساحلى

coastel low : قانون ـ فقه : قوانين مربوط به ابهاى ساحلى

coastguard : بازرگانى : گارد ساحلى

coasting trade : قانون ـ فقه : cabotage

coastline : خط ساحل

coastward : درامتداد ساحل

coastwards : درامتداد ساحل

coastwise : درطول ساحل

coat : کت , پوشش دار کردن , روکش کردن

coat hanger : جارختى ،جالباسى

coat hook : معمارى : قلاب رخت اويز

coat of arms : نشان يا علامت دولت يا خانواده وامثال ان

coat of mail : زره نيم تنه اى

coat of paint : معمارى : اندود رنگ

coat of plastering : معمارى : لايه اندود

coat with zinc : روي اندود کردن

coat armour : زره ونشانهاى خانوادگى

coat card : صورت( دراصطلاح گنجفه)

coated : روکشدار

coated cathode : شيمى : کاتد اندوده

coated chippings : عمران : خورده سنگهاى قيراندود شده اى که در سطح جاده پخش ميشوند

coatee : نيم تنه( نظامى)،دامن کوتاه

coating : روکش , کپسول

coauthor : شريک در تاليف ونگارش

coax : چرب زباني کردن , ريشخند کردن

coaxal : هم محور

coaxial cable : کابل هم محور

coaxial cathod : علوم مهندسى : کاتد متحدالمرکز

coaxial graphical correlation : عمران : همبستگى نمودارى

coaxial line : علوم مهندسى : کابل هم محور

coaxing : ريشخند

coaxingly : بريشخند

cob : کاهگلي

cob web theorem : بازرگانى : ه کالا در هر زمان تابع قيمت ان کالا در دوره زمانى قبلى است.

cobalitic : کوبالتى

cobalt : کوبالت , فلز لاجورد

cobalt blue : لاجورد

cobb doglas production function : بازرگانى : ر کار بتوان کشش توليد نسبت به عامل سرمايه . اگر حاصلجمع کششهاى فوق برابر 1 باشد تابع توليد همگن درجه 1 و مجموعه عوامل سرمايه و کار ثابت است و اگر بزرگتراز 1 باشد بازده کل صعودى و اگر کوچکتراز 1 باشد بازده کل نزولى است

cobber : دوست صميمى ،قرين ،جفت

cobble : پينه دوزي کردن

cobble stonepaving : علوم مهندسى : سنگفرش

cobbler : پينه دوز

cobblestone : سنگفرش

cobbling : پينه دوزي , پينه دوز

cobelligerent : شريک درتجاوز يا خصومت

coble : قايق پارويى

cobnut : (يکجور )فندق درشت

cobol : زبان کوبول

cobra : مار کبرا , مار عينکي

cobwall : معمارى : ديوار کاهگلى

cobweb : تارعنکبوت

cobwebbed : تارعنکبوت دار

cocain : کوکائين

cocaine : کوکائين

cocainism : مسموميت ازکوکايين

cocainize : باکوکائين بى حس کردن ،تخديرکردن( باکوکائين)،کوکائين زدن

cocatalyst : شيمى : کمک کاتاليزور

cocciferous : دانه اور

cocculus in dicus : ماهى زهره ،مرگ ماهى

coccygeal : (تش ).عصعصى ،دنبالچه اى ،دنبليچه اى

coccyx : دنبال چه , دنبليچه

cocentric : هم مرکز

cochlea : حلزون , حلزوني گوش

cochlear canal : روانشناسى : مجراى حلزونى

cochleate : پيچاپيچ ،حلزونى

cock a hoop : لافزن ،شادومغرور،سرمست

cock and bull story : داستان جعلى براى تعريف از خود،چاخان

cock boat : کرجى کوچک

cock feather : ورزش : پر وصل به کمان

cock fighter : مرغ باز

cock fighting : خروس جنگي , مرغ باز

cock of the walk : پهلوان ميدان

cock a doodle doo : قوقو،نامى که بچه بخروس ميدهد

cock eyed : لوچ ،کج

cock fight : جنگ خروسان

cock fighting : خروس بازى ،بهم انداختن خروسان

cock horse : اسپ( درزبان بچه)،اسب چوبى

cock loft : اطاق زيرشيروانى

cock pheasant : قرقاول نر

cockalorum : ادم خپله و لافزن ،بازى جفتک چارکش

cockatoo : (ج.ش ).طوطى کاکل سفيد

cockatrice : نوعى مار افسانه اى ،(مج ).ادم خيلى مضر و خطرناک ،(م.م ).فاحشه

cockbrained : گيج ،بيفکر

cockcrow : سپيده دم ،صداى بانگ خروس

cockcrowing : وقت بانگ خروس

cocked : کج ( نهاده) ،بالازده

cocked hat (nav) : علوم دريايى : چند ضلعى موقعيت

cocker : خروس باز،خروس جنگى

cocker spaniel : نوعى سگ پاکوتاه

cockerel : خروسک

cockeye : چشم چپ

cockfight : جنگ اندازى خروس ها

cockfighting : ورزش : جنگ خروس

cockily : ازروى گستاخى ياخودبينى

cockiness : گستاخى ،خودنمايى

cockle : چين وچروک ،موج ،رويش زگيل مانند،گره و برامدگى پارچه

cockle shell : کرجى کوچک ،يکجورصدف

cockleshell : صدف حلزون دوکپه اى ،قايق کوچک وباريک

cockney : لهجه لندني

cockneyfy : لندنى کردن

cockpit : کابين

cockroach : سوسک

cockscomb : تاج خروس , زلف عروسان

cockshot : نشانه روي

cockshut : غروب افتاب ،شفق

cockshy : نشانه روي

cockspur : سيخ پاى خروس

cocksure : غره ،حتمى ،پرافاده

cockswain : مباشرکشتى ،پيشکارکارکنان کشتى

cocktail : نوشابه اى مرکب از چند نوشابه ديگر،مهمانى

cocky : ازخودراضي

coco : cacao(،coconut، )cocoaدرخت کاکائو،کاکائو،درخت نارگيل

cocoa : کاکائو

cocoa nut : نارگيل

cocoa palm : درخت نارگيل

coconscious : ادراک چيزهاى يکسان ،اگاهى ثانوى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی
اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی
مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری
تاریخ هنر طراحی
تاریخ موسیقی در ایران
سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران
روش تحقیق تاریخ موسیقی
تأثیر هنر و معماری اسلامی بر هنر و معماری اروپا و امریکا
تاریخچه پوستر
تاریخچه انیمیشن
تاریخچه ضرب سكه
تاریخ هنر و اقسام علوم اسلامی و معرفی هر یک از آنها
تاریخ هنر فرش ایران از آغاز تا كنون (دوران معاصر)
تاریخچه والیبال
تاریخچه فرش در ایران
تاریخچه شهر هفت كل
تاریخچه فرش یزد
دانلود مقاله تاریخ هنر جهان
دانلود تاریخچه نقاشی های دوره صفویه