لغات مشابه
coalition cabinet : قانون ـ فقه : کابينه ائتلافى

coalition government : قانون ـ فقه : حکومت ائتلافى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: