لغات مشابه
cogitative : مربوط به انديشه وتفکر

cogitativeness : قوه انديشه ،قوه تفکر

cogitator : انديشنده ،انديشه کننده ،مطالعه کننده

cognac : کنياک

cognate : همجنس ،واژه هم ريشه

cognation : قرابت فطري

cognition : ادراک

cognitive : روانشناسى : شناختى

cognitive consonance : روانشناسى : هماهنگى شناختى

cognitive dissonance : روانشناسى : ناهماهنگى شناختى

cognitive map : روانشناسى : نقشه شناختى

cognitive schema : روانشناسى : طرحواره شناختى

cognitive style : روانشناسى : سبک شناختى

cognitive system : روانشناسى : نظام شناختى

cognizable : قابل درک

cognizance need : روانشناسى : نياز شناخت

cognizant : اگاه ،باخبر

cognize : درک کردن ،دانستن

cognomen : کنيه ،لقب

cognoscente : عتيقه شناس

cognoscible : دانستنى

cognovit : تمکين بدعوا

cogwheel : چرخ دنده

cohabit : هم بستر شدن

cohabitant : بغل خواب

cohabitation : همخوابگي , هم بستري

coheir : شريک الارث

Cohen : کوهن

cohere : چسبيدن ،رابطه خويشى داشتن

coherence distance : شيمى : فاصله همدوسى

coherence length : شيمى : طول همدوسى

coherence of subject : ارتباط موضوعات

coherency : چسبيدگى ،ارتباط( مطالب)،وابستگى

coherent : منسجم

coherent light : شيمى : نور همدوس

coherent materials : عمران : مواد چسبنده

coherent scattering : شيمى : پراکندگى همدوس

coherently : بطور متصل ،بطور مربوط

coherer : الکترونيک : کوهرر

cohesiometer : عمران : دستگاه سنجش چسبندگى خاک

cohesion : هم بستگي , التصاق , جاذبه مولکولي

cohesion coefficient : معمارى : ضريب چسبندگى

cohesion of soil : عمران : چسبندگى خاک

cohesionless soil : عمران : خاک بدون چسبندگى

cohesive bond : عمران : مقاومت چسبندگى

cohort : گروه ،پيرو،طرفدار،همکار

coif : گيسوپوش , عرقچين سفيد

coiffeur : موى ارا

coiffure : ارايش مو،مردى که سلمانى زنانه باشد

coign : گوشه ،سنگ زاويه

coil : بوبين

coil annealing furnace : علوم مهندسى : کوره التهاب القايى

coil antenna : علوم مهندسى : انتن حلقوى به شکل سيم پيچ

coil box : الکترونيک : جعبه پيچک

coil capacity : علوم مهندسى : ظرفيت بوبين

coil of rope : علوم دريايى : بسته طناب

coil pitch : الکترونيک : گام پيچک

coil resistance : علوم مهندسى : مقاومت بوبين

coil section : علوم مهندسى : مقطع بوبين

coil winding : علوم مهندسى : سيم پيچى بوبين

coin : سکه , سکه زدن

coin=quoin : معمارى : گوشه

coinage : ابداع واژه , مسکوکات

coinage metals : شيمى : فلزات مسکوک

coincide : مصادف شدن , منطبق شدن , متصادف بودن , باهم رويدادن

Coincide : همزمان بودن

Coincide : همزمان بودن

coincide with : منطبق شدن

coincidence : تصادف

coincidence adjustment : علوم نظامى : تعيين مسافت به وسيله انطباق

coincidence circuit : علوم هوايى : يک مدارالکترونيکى که تنها درصورت دريافت سيگنال در همه وروديها بصورت همزمان يا بسيار نزديک بهم داراى سيگنال خروجى خواهد بود

coincident : همرويده , منطبق , مصادف

coincident current : با انطباق جريان

coincident penalty : ورزش : پنالتى همزمان دو تيم

coincidental : تصادفى

coinciding : منطبق , متصادف

coined : قانون ـ فقه : مسکوک

coiner : سکه زن ،قلب زن ،زنده

coining : ضرب

coinstantaneous : علوم مهندسى : هم زمان

coinsurance : بيمه مشترک

coinsure : بيمه اتکايى کردن

coir : ليف نارگيل ،الياف سخت وزبر

coir rope : علوم دريايى : طناب علفى

coital : کوکتل

coitus : مقاربت جنسي

Coke : کوکا

colander : صافي , سماق پالان , صاف کن

Colchester : کولچستر

colcothar : گل اخرا

cold : چاييمان , چايمان , زکام , بي حرارت , سردشدن يا کردن , سردسير , نزله , سرد , سرماخوردگي , بدون احساسات , سرما

cold food : حاضري

cold storage facility : سردخانه

cold war : جنگ سرد

cold blooded : خونسرد

cold bloodedness : خونسردي

cold hearted : بي عاطفه , مرده دل

cold heartedness : بي عاطفگي

coldness : برودت , سردي , نامهرباني , سردمزاجي

Colin Powell : کولين پاول , کولن پاول

collaborate : باهم کار کردن

collaboration : تشريک مساعي , همکاري , همدستي

collaborator : همدست

collagen : چسبزا

collapse : هوار , فروريختگي , فروپاشي , از پا افتادن , رمبيدن , فرو پاشيدن , فرو ريختن

collar : قلاده , گردن بند , يقه , يخه , طوق , گريبان

collared : طوق دار

collation : مقايسه , مطابقت

colleague : هم قطار , همقطار , هم پيشه , همکار , همپايه

Colleague : همکار

Colleague : همکار

collect : جمع کردن , اخذ کردن , تدوين کردن

collect relief funds : اعانه جمع آوري کردن

collectable : وصولي

collected : مدون

collecting : تاليف , جماوري , جمع آوري

collection : کلکسيون , گرداوري , مجموعه , گردآوري , تدوين , وصول , منظومه

collective : دسته جمعي , اشتراکي

collective farm : مزرعه اشتراکي

collective noun : اسم جمع

collectively : اجماعا , دسته جمعي , مجتمعا

collectivity : مالکيت اشتراکي

collector : جمع کننده , فراهم آورنده , مامور وصول , گرد آورنده , کلکسيونر , جمع کن , مجموعه دار

college : دانشکده , کالج , دانشسرا

college graduate : ليسانسيه

college of translation : مدرسه عالي ترجمه , مدرسه ترجمه

college or university : دارالعلم

collegiate : دانشکدهاي

collenchyma : بافت کلانشيم

colleotor : جريان روب , جمع آورنده

collide : تلاطم کردن , خوردن , تصادف کردن , بهم خوردن , برخورد کردن

Collide : تصادف کردن

Collide : تصادف کردن

colliding : مصادم

collie : تصادم کردن

collimator : موازي ساز

collision : مصادمت , اصابت , تصادم , برخورد

collission : بهم خوردگي

collocation : نوبت وترتيب

collogue : محرمانه گفتگو کردن , موافقت دروغي کردن

colloquial : مصطلح , اصطلاحي

colloquialism : زبان عاميانه

colloquist : اهل محاوره

collude : گاوبندي کردن , دست يکي کردن , تباني کردن

collusion : هم نيرنگ , تباني , مواضعه , گاوبندي , بند و بست , دست يکي , بست وبند

collyrium : سرمه

collywobbles : درد دل

colocynth : حنظل

Colombo : کلمبو

Colombus : کلمبوس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

ماشین های راه سازی ـ لودر LI20E شركت هپكو
مبلمان شهری
محاسبه شدت روشنایی سرویس دستشویی
محاسبه ضخامت لایه ها در راه
تحقیق محوطه سازی
تحقیق مدرسه
مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای
نقشه های گرافیك و نمودارها
نگرشی به برج پیزا
نیمكت ها و صندلی ها در فضای سبز
هنر و معماری كاشان
دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
دانلود فایل PDF هنر و معماری كاشان
مدیریت تقاضای منابع آب در كشور
روشهای تحلیلی و معیارهای پذیرش دستورالعمل مقاوم سازی
مزایای ساختمان فلزی
تحقیق مساجد كرمان
مشخصات استاندارد مواد افزودنی شیمیایی برای بتن
مشخصات فنی برج میلاد