لغات مشابه
cognate : همجنس ،واژه هم ريشه

cognation : قرابت فطري

cognition : ادراک

cognitive : روانشناسى : شناختى

cognitive consonance : روانشناسى : هماهنگى شناختى

cognitive dissonance : روانشناسى : ناهماهنگى شناختى

cognitive map : روانشناسى : نقشه شناختى

cognitive schema : روانشناسى : طرحواره شناختى

cognitive style : روانشناسى : سبک شناختى

cognitive system : روانشناسى : نظام شناختى

cognizable : قابل درک

cognizance need : روانشناسى : نياز شناخت

cognizant : اگاه ،باخبر

cognize : درک کردن ،دانستن

cognomen : کنيه ،لقب

cognoscente : عتيقه شناس

cognoscible : دانستنى

cognovit : تمکين بدعوا

cogwheel : چرخ دنده

cohabit : هم بستر شدن

cohabitant : بغل خواب

cohabitation : همخوابگي , هم بستري

coheir : شريک الارث

Cohen : کوهن

cohere : چسبيدن ،رابطه خويشى داشتن

coherence distance : شيمى : فاصله همدوسى

coherence length : شيمى : طول همدوسى

coherence of subject : ارتباط موضوعات

coherency : چسبيدگى ،ارتباط( مطالب)،وابستگى

coherent : منسجم

coherent light : شيمى : نور همدوس

coherent materials : عمران : مواد چسبنده

coherent scattering : شيمى : پراکندگى همدوس

coherently : بطور متصل ،بطور مربوط

coherer : الکترونيک : کوهرر

cohesiometer : عمران : دستگاه سنجش چسبندگى خاک

cohesion : هم بستگي , التصاق , جاذبه مولکولي

cohesion coefficient : معمارى : ضريب چسبندگى

cohesion of soil : عمران : چسبندگى خاک

cohesionless soil : عمران : خاک بدون چسبندگى

cohesive bond : عمران : مقاومت چسبندگى

cohort : گروه ،پيرو،طرفدار،همکار

coif : گيسوپوش , عرقچين سفيد

coiffeur : موى ارا

coiffure : ارايش مو،مردى که سلمانى زنانه باشد

coign : گوشه ،سنگ زاويه

coil : بوبين

coil annealing furnace : علوم مهندسى : کوره التهاب القايى

coil antenna : علوم مهندسى : انتن حلقوى به شکل سيم پيچ

coil box : الکترونيک : جعبه پيچک

coil capacity : علوم مهندسى : ظرفيت بوبين

coil of rope : علوم دريايى : بسته طناب

coil pitch : الکترونيک : گام پيچک

coil resistance : علوم مهندسى : مقاومت بوبين

coil section : علوم مهندسى : مقطع بوبين

coil winding : علوم مهندسى : سيم پيچى بوبين

coin : سکه , سکه زدن

coin=quoin : معمارى : گوشه

coinage : ابداع واژه , مسکوکات

coinage metals : شيمى : فلزات مسکوک

coincide : مصادف شدن , منطبق شدن , متصادف بودن , باهم رويدادن

Coincide : همزمان بودن

Coincide : همزمان بودن

coincide with : منطبق شدن

coincidence : تصادف

coincidence adjustment : علوم نظامى : تعيين مسافت به وسيله انطباق

coincidence circuit : علوم هوايى : يک مدارالکترونيکى که تنها درصورت دريافت سيگنال در همه وروديها بصورت همزمان يا بسيار نزديک بهم داراى سيگنال خروجى خواهد بود

coincident : همرويده , منطبق , مصادف

coincident current : با انطباق جريان

coincident penalty : ورزش : پنالتى همزمان دو تيم

coincidental : تصادفى

coinciding : منطبق , متصادف

coined : قانون ـ فقه : مسکوک

coiner : سکه زن ،قلب زن ،زنده

coining : ضرب

coinstantaneous : علوم مهندسى : هم زمان

coinsurance : بيمه مشترک

coinsure : بيمه اتکايى کردن

coir : ليف نارگيل ،الياف سخت وزبر

coir rope : علوم دريايى : طناب علفى

coital : کوکتل

coitus : مقاربت جنسي

Coke : کوکا

colander : صافي , سماق پالان , صاف کن

Colchester : کولچستر

colcothar : گل اخرا

cold : چاييمان , چايمان , زکام , بي حرارت , سردشدن يا کردن , سردسير , نزله , سرد , سرماخوردگي , بدون احساسات , سرما

cold food : حاضري

cold storage facility : سردخانه

cold war : جنگ سرد

cold blooded : خونسرد

cold bloodedness : خونسردي

cold hearted : بي عاطفه , مرده دل

cold heartedness : بي عاطفگي

coldness : برودت , سردي , نامهرباني , سردمزاجي

Colin Powell : کولين پاول , کولن پاول

collaborate : باهم کار کردن

collaboration : تشريک مساعي , همکاري , همدستي

collaborator : همدست

collagen : چسبزا

collapse : هوار , فروريختگي , فروپاشي , از پا افتادن , رمبيدن , فرو پاشيدن , فرو ريختن

collar : قلاده , گردن بند , يقه , يخه , طوق , گريبان

collared : طوق دار

collation : مقايسه , مطابقت

colleague : هم قطار , همقطار , هم پيشه , همکار , همپايه

Colleague : همکار

Colleague : همکار

collect : جمع کردن , اخذ کردن , تدوين کردن

collect relief funds : اعانه جمع آوري کردن

collectable : وصولي

collected : مدون

collecting : تاليف , جماوري , جمع آوري

collection : کلکسيون , گرداوري , مجموعه , گردآوري , تدوين , وصول , منظومه

collective : دسته جمعي , اشتراکي

collective farm : مزرعه اشتراکي

collective noun : اسم جمع

collectively : اجماعا , دسته جمعي , مجتمعا

collectivity : مالکيت اشتراکي

collector : جمع کننده , فراهم آورنده , مامور وصول , گرد آورنده , کلکسيونر , جمع کن , مجموعه دار

college : دانشکده , کالج , دانشسرا

college graduate : ليسانسيه

college of translation : مدرسه عالي ترجمه , مدرسه ترجمه

college or university : دارالعلم

collegiate : دانشکدهاي

collenchyma : بافت کلانشيم

colleotor : جريان روب , جمع آورنده

collide : تلاطم کردن , خوردن , تصادف کردن , بهم خوردن , برخورد کردن

Collide : تصادف کردن

Collide : تصادف کردن

colliding : مصادم

collie : تصادم کردن

collimator : موازي ساز

collision : مصادمت , اصابت , تصادم , برخورد

collission : بهم خوردگي

collocation : نوبت وترتيب

collogue : محرمانه گفتگو کردن , موافقت دروغي کردن

colloquial : مصطلح , اصطلاحي

colloquialism : زبان عاميانه

colloquist : اهل محاوره

collude : گاوبندي کردن , دست يکي کردن , تباني کردن

collusion : هم نيرنگ , تباني , مواضعه , گاوبندي , بند و بست , دست يکي , بست وبند

collyrium : سرمه

collywobbles : درد دل

colocynth : حنظل

Colombo : کلمبو

Colombus : کلمبوس

colon : دونقطه , نشان دونقطه

colon cancer : سرطان روده بزرگ

colonel : کلنل , سرهنگ

colonial : مستعمراتي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری