لغات مشابه
conductor : رسانا , هادي

conduit : مجراي سيم

cone : ميوه کاج , مخروطي شکل کردن , مخروط

coneflower : روبکي

confabulate : درد دل کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: