لغات مشابه
cone : ميوه کاج , مخروطي شکل کردن , مخروط

coneflower : روبکي

confabulate : درد دل کردن

confabulation : درد دل

confect : مزق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: