لغات مشابه
confect : مزق

confectionary : شيريني ساز

confectioner : شيريني فروش , شکر ريز , شيريني پز

confectionery : شيريني پزي , شيريني فروشي

confederacy : هم پيماني

confederate : موتلف

confederation : هم عهدي , هم پيماني , اتحاديه

conferee : همرايزن

conference : همرايزني , کنفرانس , مشاوره , مفاوضه , مقاوله , اجلاس

confess : آشکارا گفتن , مقر آمدن , اذغان کردن , خستو شدن , اعتراف کردن , مقر شدن به , اقرار کردن

confessing : خستو

confession : اقرار بجرم , اذعان , مقر , اعتراف , اعتراف نامه , اقرار

confessional : اعترافي , اقراري

confessor : اقرار آورنده , معترف

confidant : محرم راز , هم رائ , همراز , محرم اسرار , سرنگهدار , رازدار

confidence : اطمينان , اعتماد , وثوق , استظهار , دلگرمي

confident : دلگرم

Confident : مطمئن

confidential conversation : مناجات

confidentially : بطور محرمانه

confidently : متوکلاً

configuration : پيگربندي

Confine : محبوس کردن

confine : محبوس شدن , محبوس کردن

Confine : محبوس کردن

confined : محدود شده , مقصور

confinement : توقيف , زندان بودن

Confirm : تأئيد کردن

confirm : تاييد کردن , تسجيل کردن , تنفيذ کردن , تصديق کردن , استوار کردن

Confirm : تتایید کردن

confirmation : تنفيذ , تاييد , تسجيل

confirmed : پادار , مسجل

confirmer : مويد

confiscable : قابل توقيف

confiscatable : قابل توقيف

confiscate : ضبط کردن , مسدود کردن , مصادره کردن

confiscated : مضبوط

confiscation : ضبط

conflagration : آتش سوزي

conflict : گيرودار , چالش , ناسازگار بودن , تضاد , نبرد

confluence : تلاقي , همريختنگاه , همريزگاه

confluent : متلاقي , همريز , ملتقي

conform : تطابق داشتن , تطبيق کردن , مطابق شدن , مطابقت داشتن , تطبيق نمودن , مطابق بودن , مطابق کردن , مطابقت کردن

conformable : منطبق شدني

conformity : مطابقت , وفاق , تطابق

confounded : لعنت شده , نفرين شده

confront : رو به رو بودن , مواجه شدن , روبرو کردن با , روبرو کردن , مواجهه کردن , مقابله کردن , برخورد کردن , رو به رو شدن , روبرو شدن

confrontation : روياروئي , رودررويي

confronting : روياروي , مواجه

confuse : نامنظم کردن , درجواب عاجز کردن , اشتباهي گرفتن , گيج کردن , مختل کردن , باهم اشتباه کردن , مغشوش کردن , آسيمه کردن

confused : سردرگم , خر تو خر , حيران و سرگردان , گيج , متشنج , مچل , نابسامان , بيکله , مشتبه , پراکنده حال , مغشوش

confusing : ملتبس

confusion : تبلبل , سرآسيمگي , اختلال , آشفته بودن , شلوق پلوق , گيجي , هرج

confutation : مورد تکذيب , امر مردود

confute : مجاب کردن

congeal : ماسيدن , يخ بستن

congealable : قابل انجماد

congealed : منجمد

congelation : ماسيدگي , انجماد

congenial : هم مشرب , هم سليقه , همخو

congenital : ارثي , مادرزاد

congest : گرفته کردن

congestation : تراکم

congestion : احتقان

conglobate : گلوله شدن

conglomerate : کلوخه شده , جوش سنگ , گرد شدن

conglomeration : اختلاط شرکتها

conglutinate : بهم چسباندن

conglutination : بهم چسبيدن

congnate : همريشه

Congo : کنگو

congradulate : تهنيت گفتن

congradulatory : تهنيت آميز

congratulate : شادباش گفتن , تبريک گفتن , مبارک باد گفتن , تهنيت گفتن

congratulation : تبريک , تهنيت

congratulations : مبارک باد , مبارک باشد , چشم ما روشن , شادباش

congregation : جماعت , تجمع

Congress : مجلس نمايندگان , کنگره , مجلس

congruity : سنخيت

conic : مخروطي , کله قندي

conical : کله قندي

conics : مخروطات

coniferous : جوزآور

coniviction : مجرميت , محکوميت

conjecture : حدس

conjugate : درهم آميختن , گشنيدن , توام کردن

conjugated : توام

conjugation : گشنگيري

conjunction : حرف عطف , حرف ربط , مقارنت , مقارنه , التقاء , اقتران , تلاقي , تقارن

conjunction of happiness : اقتراه سعدين

conjunction of paradoxes : اقتراه ضدجن

conjunctional : ربطي

conjunctive : عطفي , ملتحمه

conjuncture : ملاقات تصادفي

conjure : افسونکردن , جادو کردن

conjuring : افسونگري

connate : مادزادي

connatural : هم خو

connect : بهم اتصال دادن , بهم متصل کردن , بهم رسيدن , ربط دادن , ارتباط دادن , وصل کردن , پيوستن , مربوط کردن , وابسته کردن , مربوط ساختن

connect together : با هم متصل کردن

connected : وابسته , ملتحم , متصل , پيوسته

Connecticut : کانکتيکت

connecting : عطف

connecting rod : دسته پيستون , شاتون

connection : بستگي , پيوند , وابستگي , اتصال , انتساب , وصل , مقارنت , پيوستگي

connection cable : کابل اتصال

connection terminal : پايانه اتصال

connective : آگيني , اتصالي , متصل کننده

connective tissue : بافته آگيني

connector : رابط , متصل کننده

connivance : اغماض , اجازه ضمني , غمض

connive : عيب پوشي کردن , سر وسر داشتن

connote : اشاره ضمني کردن

conquer : فتح کردن , تسخير کردن , مسخر کردن

conquered : مفتوح , مسخر

conqueror : غالب , فاتح , ظافر

conquest : تسخير

conrel : چپ چپي

consanguineous : صلبي

consanguinity : قوم وخويشي

conscience : وجدان , باطن , ضمير , ذمير مستشعر , ضمير مستشعر

conscientious : وجداني , وظيفه شناس , باوجدان

conscionably : وجداناً

conscious : ملتفت , بهوش , واقف , هوشيا

Conscious Machine : ماشين آگاه

consciousness : هوش , ضمير خودآگاه , هوشياري

conscription : سربازگيري

consecrate : تقديس کردن , ويژه کردن

consecration : تبرک

consecution : توالي , نتيجه منطقي

consecutive : پياپي , متوالي

consecutively : متوالياً

consensus : اتفاق آراء , اجماع , وحدت نظر , اتفاق

Consent : رضایت دادن

Consent : رضایت دادن

consent : راضي شدن , رضامندي , رضايت , رض دادن

consenting : رضامند

consenus : همرائي

consequence : دست آورد , عاقبت , نتيجه منطقي , پيامد , موجب

consequences : نتايج , عواقب

consequent : نتيجه بخش , بر آيند

consequential : پربرآيند , نتيجهاي

consequently : مآلاً , در نتيجه

conservative : مرتجع , محافظه کار , محافظهکار

conservative party : حزب محافظه کار

conservatively : محافظهکارانه

conservativeness : محافظه کاري

conserve : کنسرو کردن , کنسرو تهيه کردن

consider : درنظر گرفتن , دانستن , رعايت , مراعات کردن , درنظر داشتن , در نظر گرفتن , در نظر داشتن , منظور کردن , مرععي داشتن , مد نظر داشتن

consider important : با اهميت خواندن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پروژه کارآفرینی طرح پرورش قـارچ خوراكـی
پروژه کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس» در استان اردبیل
پروژه کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی
پروژه کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی
پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه
پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی
پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی
پروژه کارآفرینی طرح تجاری كارخانه صنعتی آلیاژ
پروژه کارآفرینی یخچال خانگی (شركت تولیدی گلسان)
طرح توجیهی و فنی مالی و اقتصادی پرورش 100 راس گوسفند
طرح توجیهی و فنی مالی و اقتصادی تولیدی انواع نان (فانتزی وصنعتی)
پروژه کارآفرینی تأسیس درمانگاه
پروژه کارآفرینی تأسیس و راه اندازی كارگاه خیاطی
پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک
پروژه کارآفرینی تأسیس کارخانه بخاری
پروژه کارآفرینی تولید کمربند پژو 405
پروژه کارآفرینی طرح تكثیر و پرورش آبزیان
پروژه کارآفرینی طرح تولیدی چراغ های اضطراری
پروژه کارآفرینی طرح تولید الکترود