معنی confessional

confessional
اعترافي , اقراري
کلمات مشابه

confessor : اقرار آورنده , معترف

confidant : محرم راز , هم رائ , همراز , محرم اسرار , سرنگهدار , رازدار

confidence : اطمينان , اعتماد , وثوق , استظهار , دلگرمي

confident : دلگرم

Confident : مطمئن

confidential conversation : مناجات

confidentially : بطور محرمانه

confidently : متوکلاً

configuration : پيگربندي

Confine : محبوس کردن

confine : محبوس شدن , محبوس کردن

Confine : محبوس کردن

confined : محدود شده , مقصور

confinement : توقيف , زندان بودن

Confirm : تأئيد کردن

confirm : تاييد کردن , تسجيل کردن , تنفيذ کردن , تصديق کردن , استوار کردن

Confirm : تتایید کردن

confirmation : تنفيذ , تاييد , تسجيل

confirmed : پادار , مسجل

confirmer : مويد

confiscable : قابل توقيف

confiscatable : قابل توقيف

confiscate : ضبط کردن , مسدود کردن , مصادره کردن

confiscated : مضبوط

confiscation : ضبط

conflagration : آتش سوزي

conflict : گيرودار , چالش , ناسازگار بودن , تضاد , نبرد

confluence : تلاقي , همريختنگاه , همريزگاه

confluent : متلاقي , همريز , ملتقي

conform : تطابق داشتن , تطبيق کردن , مطابق شدن , مطابقت داشتن , تطبيق نمودن , مطابق بودن , مطابق کردن , مطابقت کردن

conformable : منطبق شدني

conformity : مطابقت , وفاق , تطابق

confounded : لعنت شده , نفرين شده

confront : رو به رو بودن , مواجه شدن , روبرو کردن با , روبرو کردن , مواجهه کردن , مقابله کردن , برخورد کردن , رو به رو شدن , روبرو شدن

confrontation : روياروئي , رودررويي

confronting : روياروي , مواجه

confuse : نامنظم کردن , درجواب عاجز کردن , اشتباهي گرفتن , گيج کردن , مختل کردن , باهم اشتباه کردن , مغشوش کردن , آسيمه کردن

confused : سردرگم , خر تو خر , حيران و سرگردان , گيج , متشنج , مچل , نابسامان , بيکله , مشتبه , پراکنده حال , مغشوش

confusing : ملتبس

confusion : تبلبل , سرآسيمگي , اختلال , آشفته بودن , شلوق پلوق , گيجي , هرج

confutation : مورد تکذيب , امر مردود

confute : مجاب کردن

congeal : ماسيدن , يخ بستن

congealable : قابل انجماد

congealed : منجمد

congelation : ماسيدگي , انجماد

congenial : هم مشرب , هم سليقه , همخو

congenital : ارثي , مادرزاد

congest : گرفته کردن

congestation : تراکم

congestion : احتقان

conglobate : گلوله شدن

conglomerate : کلوخه شده , جوش سنگ , گرد شدن

conglomeration : اختلاط شرکتها

conglutinate : بهم چسباندن

conglutination : بهم چسبيدن

congnate : همريشه

Congo : کنگو

congradulate : تهنيت گفتن

congradulatory : تهنيت آميز

congratulate : شادباش گفتن , تبريک گفتن , مبارک باد گفتن , تهنيت گفتن

congratulation : تبريک , تهنيت

congratulations : مبارک باد , مبارک باشد , چشم ما روشن , شادباش

congregation : جماعت , تجمع

Congress : مجلس نمايندگان , کنگره , مجلس

congruity : سنخيت

conic : مخروطي , کله قندي

conical : کله قندي

conics : مخروطات

coniferous : جوزآور

coniviction : مجرميت , محکوميت

conjecture : حدس

conjugate : درهم آميختن , گشنيدن , توام کردن

conjugated : توام

conjugation : گشنگيري

conjunction : حرف عطف , حرف ربط , مقارنت , مقارنه , التقاء , اقتران , تلاقي , تقارن

conjunction of happiness : اقتراه سعدين

conjunction of paradoxes : اقتراه ضدجن

conjunctional : ربطي

conjunctive : عطفي , ملتحمه

conjuncture : ملاقات تصادفي

conjure : افسونکردن , جادو کردن

conjuring : افسونگري

connate : مادزادي

connatural : هم خو

connect : بهم اتصال دادن , بهم متصل کردن , بهم رسيدن , ربط دادن , ارتباط دادن , وصل کردن , پيوستن , مربوط کردن , وابسته کردن , مربوط ساختن

connect together : با هم متصل کردن

connected : وابسته , ملتحم , متصل , پيوسته

Connecticut : کانکتيکت

connecting : عطف

connecting rod : دسته پيستون , شاتون

connection : بستگي , پيوند , وابستگي , اتصال , انتساب , وصل , مقارنت , پيوستگي

connection cable : کابل اتصال

connection terminal : پايانه اتصال

connective : آگيني , اتصالي , متصل کننده

connective tissue : بافته آگيني

connector : رابط , متصل کننده

connivance : اغماض , اجازه ضمني , غمض

connive : عيب پوشي کردن , سر وسر داشتن

connote : اشاره ضمني کردن

معنی confessional به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی