لغات مشابه
contantinople : قسطنطنيه ،استانبول

conte : داستان کوتاه ،داستان

contemn : خوار شمردن ،حقير شمردن

contemner : خوارشمارنده ،تحقيرکننده

contemplate : تفکر کردن ،درنظر داشتن ،انديشيدن

contemplation : غور

contemplative : تفکري , معقول

contemplator : تعمق کننده

contemporaneity : معاصر بودن , همزماني

contemporaneous : هم عصر

contemporaneously : بطورهمزمان ،بطورمعاصر،باهم ،دريکزمان

contemporaneousness : هم زمانى ،همروزگارى

contemporary : معاصر , هم دوره , همزمان

contemporize : هم زمان کردن ،معاصرکردن

contempt : استحقار , خواري , حقارت

contempt og court : قانون ـ فقه : اهانت به دادگاه

contemptibility : قابليت ،تحقير،پستى ،خوارى

contemptible : استهزاء آميز

contemptibly : چنانکه سزاوارخوارى باشد،بطورقابل تحقير

contemptuous : قابل تحقير

contemptuously : بطوراهانت اميز - ازروى استهزاوتحقير

contend : ستيزه کردن ،مخالفت کرده با،رقابت کردن ،ادعا کردن

contending : مجادله کننده ،ستيزه کننده ،مخالف

content : خرسند , خورسند , محتوا , محتوي

content addressable : نشانى پذير از روى محتوى

content addressable memory : کامپيوتر : محتواى حافظه ادرس پذير

content addressed : نشامى يافته از روى محتوى

content analysis : روانشناسى : تحليل محتوا

content thought disorder : روانشناسى : اختلال محتوايى فکر

content validity : روانشناسى : اعتبار محتوا

contented : قانع

contentedly : باخوشنودى ،بارضايت ،بقناعت

contentedness : قناعت ،خرسندى ،خوشنودى

contentious : متنازع فيه

contentiousness : ستيزگى ،نزاع طلبى

contentment : خرسندي

contents : مندرجات , مضامين , محتوي

contents directory : کامپيوتر : فهرست محتويات

contents note : بازرگانى : فهرست محتواى بسته بندى

contents of a document : قانون ـ فقه : مندرجات سند

contents of a vessel : دارايى يامحتويات ظرف ،مظروف

conterminous : نوک بنوک

contest : منازعه کردن , مسابقه

contestable : قابل اعتراض

contestant : مسابقه دهنده

context : مدلول , متن

context free : مستقل از متن

context sensitive : حساس نسبت به متن

context sensitive help : کامپيوتر : کمک حساس به قرينه

context sensitive help key : کامپيوتر : کليد ظهور مطالب کمکى در مورد مسئله معين

context style of a expression : قانون ـ فقه : سياق عبارت

context switching : کامپيوتر : راه گزينى قرينه

contexts : مظامين

contextual : وابسته بقراين

contextual definition : روانشناسى : تعريف ضمنى

contextually : ازروى قراين

contexture : ترکيب ،بافت ،مفاد

contiguity : مجاورت

contiguous data structure : کامپيوتر : ساختار داده هاى همجوار

continence : پرهيزگاري

continenece : خود دارى ،احصان ،پرهيزکارى ،عصمت

continent : قاره , اقليم , پرهيزگار

continental : بري , اقليمي

continental climate : زيست شناسى : اقليم قاره اى

continental slope : علوم نظامى : شيب قاره اى

contingence : رابطه ،تماس( مانند زاويه تماس)

contingencey forces : علوم نظامى : نيروهاى مخصوص عمليات احتمالى

contingency : احتمال وقوع

contingency coefficient : روانشناسى : ضريب وابستگى

contingency cover : بازرگانى : بيمه حمل احتياطى

contingency fund : بازرگانى : وجوه احتياطى

contingency insurance : بازرگانى : بيمه احتياطى

contingency plan (jf) : علوم دريايى : طرح احتمالى

contingency retention stock : علوم نظامى : اقلام ذخيره براى عمليات احتمالى

contingency support stocks : علوم نظامى : اقلام ذخيره براى پشتيبانى عمليات احتمالى

contingency table : روانشناسى : جدول وابستگى

contingent annuity : قانون ـ فقه : پرداخت مقررى به علت اتفاق غير مترقبه

contingent effects : علوم نظامى : اثرات احتمالى انفجار هسته اى

contingent fund : قانون ـ فقه : اعتبار هزينه هاى پيش بينى نشده ذخيره احتياطى

contingent liabilities : بازرگانى : بدهيهاى احتمالى

contingent zone of fire : علوم نظامى : منطقه اتش احتمالى توپخانه

continous : پي در پي , مدام

continous anealing furnace : علوم مهندسى : کوره ملتهب دائمى

continous casting method : علوم مهندسى : روش ريخته گرى دائمى

continous casting plant : علوم مهندسى : تاسيسات ريخته گرى دائمى

continous chip : علوم مهندسى : براده هاى قيچى کارى

continous conveyor : علوم مهندسى : بالابر دائمى و ثابت

continous earth : علوم مهندسى : زمين دائمى

continous heating furnace : علوم مهندسى : کوره حرارتى دائمى

continous milling machine : علوم مهندسى : دستگاه فرز دائمى

continous mixer : علوم مهندسى : مخلوط کننده دائمى

continous rod mill : علوم مهندسى : دستگاه نورد سيم دائمى

continous rolling : علوم مهندسى : نورد دائمى

continous running : علوم مهندسى : گردش دائمى

continous strand furnace : علوم مهندسى : کوره رشته اى دائمى

continous tinning line : علوم مهندسى : تاسيسات قلع کارى دائمى

continous traction : علوم مهندسى : نيروى کشش دائمى

continuable : قابل ادامه

continual : مداوم , مدام

continually : همواره , عليالتوالي , مستمرا , متصلا

continuant : ادامه دهنده

continuate : سريع الاتصال

continuation : ادامه , پيگيري , عقبه , دنباله

continuation card : کامپيوتر : کارت ادامه

continuation line : کامپيوتر : خط ادامه

continuative : تمديدى ،ادامه دهنده

continuator : ادامه دهنده

continue : استمرار داشتن , ادامه داشتن , بکاري ادامه دادن , ادامه يافتن

continue statement : حکم ادامه

continue to be valid : قانون ـ فقه : به قوت خود باقى بودن

continue your studies : تحصيلات خودرادنبال کنيد( يا ادامه دهيد)

continued : مستدام , دنباله دار

continued form : دنباله

continued propotion : تناسب مسلسل

continuing : برقرار , مداوم

continuity : تسلسل , پيوستگي

continuity light : علوم هوايى : وسيله ساده اى براى ازمايش پيوستگى يک مدار که پيوسته بودن مغئر الکتريکى را با روشن شدن يک لامپ نشان ميدهد

continuity of command : علوم نظامى : مداومت فرماندهى

continuity of flow : معمارى : پيوستگى جريان

continuity theory : روانشناسى : نظريه پيوستگى

continuous : لاينقطع , پي درپي , بيوقفه , پياپي , استمراري

continuous adjustable transformer : شيمى : مبدل تنظيم پذير

continuous background radiation : شيمى : تابش زمينه اى پيوسته

continuous climbing : ورزش : صعود طبيعى

continuous current : الکترونيک : جريان يکنواخت

continuous deep beam : عمران : تير تيغه يکسره

continuous distributions : شيمى : توزيع پيوسته

continuous extraction apparatus : شيمى : دستگاه استخراج پيوسته

continuous flow : معمارى : جريان با دبى ثابت

continuous form : ورقه پيوسته

continuous function : بازرگانى : تابع پيوسته

continuous inventory : بازرگانى : موجودى مستمر

continuous levelling : معمارى : تراز يابى پيوسته

continuous packing column : شيمى : ستون پر شده پيوسته

continuous paper : کاغذ پيوسته

continuous past : ماضي استمراري

continuous phase : شيمى : فاز پيوسته

continuous process : شيمى : فرايند پيوسته

continuous processing : کامپيوتر : پردازش پيوسته

continuous rating : الکترونيک : کار پيوسته اسمى

continuous reinforcecement : عمران : ارماتور ممتد

continuous reinforcement : روانشناسى : تقويت پياپى

continuous scrolling : کامپيوتر : حرکت پيوسته

continuous stock control : بازرگانى : کنترل مستمر موجودى

continuous strip camera : علوم نظامى : دوربين عکسبردارى به طريق نوار مداوم

continuous strip imagery : علوم نظامى : عکاسى متوالى از يک نوار زمين عکاسى مداوم از يک نوار

continuous strip photography : علوم نظامى : عکاسى به طريق نوار مداوم عکسبردارى هوايى با نوار مداوم

continuous time : با پيوستگى زمانى

continuous tone image : کامپيوتر : تصوير تشکيل شده از ترکيبات نواحى مجزا

continuous window : معمارى : پنجره سراسرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک
پاورپوینت بررسی حجاب زن در اسلام
پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی
پاورپوینت بررسی دانسیته مترهای هسته ای
پاوورپوینت روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی
پاورپوینت مبانی و روش تهیه طرح کسب و کار
پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل
پاورپوینت بررسی هدف عمده از پالایش و نم زدایی گاز طبیعی
پاورپوینت بررسی برفندیل (برف چال)
پاورپوینت بررسی تاثیر کلسیم کلرید و PH در انعقاد شیر
پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با کودک
پاورپوینت جایگزینی الکلها با سوختهای فسیلی
پاورپوینت برنامه ریزی بهبود بهره وری
"پاورپوینت بررسی جنگل زدایی ، مرگ سبز"
پاورپوینت بررسی خشک کن های خورشیدی
پاورپوینت اشتراک ‌گذاری دانش در سازمان‌ها
پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط
پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كارایی شبكه‌های صف (QN) و تولید بازخورد از نتایج ارزیابی كارایی
"پاورپوینت کارآفرینی بسته بندی حبوبات ، آجیل وادویه"