لغات مشابه
contantinople : قسطنطنيه ،استانبول

conte : داستان کوتاه ،داستان

contemn : خوار شمردن ،حقير شمردن

contemner : خوارشمارنده ،تحقيرکننده

contemplate : تفکر کردن ،درنظر داشتن ،انديشيدن

contemplation : غور

contemplative : تفکري , معقول

contemplator : تعمق کننده

contemporaneity : معاصر بودن , همزماني

contemporaneous : هم عصر

contemporaneously : بطورهمزمان ،بطورمعاصر،باهم ،دريکزمان

contemporaneousness : هم زمانى ،همروزگارى

contemporary : معاصر , هم دوره , همزمان

contemporize : هم زمان کردن ،معاصرکردن

contempt : استحقار , خواري , حقارت

contempt og court : قانون ـ فقه : اهانت به دادگاه

contemptibility : قابليت ،تحقير،پستى ،خوارى

contemptible : استهزاء آميز

contemptibly : چنانکه سزاوارخوارى باشد،بطورقابل تحقير

contemptuous : قابل تحقير

contemptuously : بطوراهانت اميز - ازروى استهزاوتحقير

contend : ستيزه کردن ،مخالفت کرده با،رقابت کردن ،ادعا کردن

contending : مجادله کننده ،ستيزه کننده ،مخالف

content : خرسند , خورسند , محتوا , محتوي

content addressable : نشانى پذير از روى محتوى

content addressable memory : کامپيوتر : محتواى حافظه ادرس پذير

content addressed : نشامى يافته از روى محتوى

content analysis : روانشناسى : تحليل محتوا

content thought disorder : روانشناسى : اختلال محتوايى فکر

content validity : روانشناسى : اعتبار محتوا

contented : قانع

contentedly : باخوشنودى ،بارضايت ،بقناعت

contentedness : قناعت ،خرسندى ،خوشنودى

contentious : متنازع فيه

contentiousness : ستيزگى ،نزاع طلبى

contentment : خرسندي

contents : مندرجات , مضامين , محتوي

contents directory : کامپيوتر : فهرست محتويات

contents note : بازرگانى : فهرست محتواى بسته بندى

contents of a document : قانون ـ فقه : مندرجات سند

contents of a vessel : دارايى يامحتويات ظرف ،مظروف

conterminous : نوک بنوک

contest : منازعه کردن , مسابقه

contestable : قابل اعتراض

contestant : مسابقه دهنده

context : مدلول , متن

context free : مستقل از متن

context sensitive : حساس نسبت به متن

context sensitive help : کامپيوتر : کمک حساس به قرينه

context sensitive help key : کامپيوتر : کليد ظهور مطالب کمکى در مورد مسئله معين

context style of a expression : قانون ـ فقه : سياق عبارت

context switching : کامپيوتر : راه گزينى قرينه

contexts : مظامين

contextual : وابسته بقراين

contextual definition : روانشناسى : تعريف ضمنى

contextually : ازروى قراين

contexture : ترکيب ،بافت ،مفاد

contiguity : مجاورت

contiguous data structure : کامپيوتر : ساختار داده هاى همجوار

continence : پرهيزگاري

continenece : خود دارى ،احصان ،پرهيزکارى ،عصمت

continent : قاره , اقليم , پرهيزگار

continental : بري , اقليمي

continental climate : زيست شناسى : اقليم قاره اى

continental slope : علوم نظامى : شيب قاره اى

contingence : رابطه ،تماس( مانند زاويه تماس)

contingencey forces : علوم نظامى : نيروهاى مخصوص عمليات احتمالى

contingency : احتمال وقوع

contingency coefficient : روانشناسى : ضريب وابستگى

contingency cover : بازرگانى : بيمه حمل احتياطى

contingency fund : بازرگانى : وجوه احتياطى

contingency insurance : بازرگانى : بيمه احتياطى

contingency plan (jf) : علوم دريايى : طرح احتمالى

contingency retention stock : علوم نظامى : اقلام ذخيره براى عمليات احتمالى

contingency support stocks : علوم نظامى : اقلام ذخيره براى پشتيبانى عمليات احتمالى

contingency table : روانشناسى : جدول وابستگى

contingent annuity : قانون ـ فقه : پرداخت مقررى به علت اتفاق غير مترقبه

contingent effects : علوم نظامى : اثرات احتمالى انفجار هسته اى

contingent fund : قانون ـ فقه : اعتبار هزينه هاى پيش بينى نشده ذخيره احتياطى

contingent liabilities : بازرگانى : بدهيهاى احتمالى

contingent zone of fire : علوم نظامى : منطقه اتش احتمالى توپخانه

continous : پي در پي , مدام

continous anealing furnace : علوم مهندسى : کوره ملتهب دائمى

continous casting method : علوم مهندسى : روش ريخته گرى دائمى

continous casting plant : علوم مهندسى : تاسيسات ريخته گرى دائمى

continous chip : علوم مهندسى : براده هاى قيچى کارى

continous conveyor : علوم مهندسى : بالابر دائمى و ثابت

continous earth : علوم مهندسى : زمين دائمى

continous heating furnace : علوم مهندسى : کوره حرارتى دائمى

continous milling machine : علوم مهندسى : دستگاه فرز دائمى

continous mixer : علوم مهندسى : مخلوط کننده دائمى

continous rod mill : علوم مهندسى : دستگاه نورد سيم دائمى

continous rolling : علوم مهندسى : نورد دائمى

continous running : علوم مهندسى : گردش دائمى

continous strand furnace : علوم مهندسى : کوره رشته اى دائمى

continous tinning line : علوم مهندسى : تاسيسات قلع کارى دائمى

continous traction : علوم مهندسى : نيروى کشش دائمى

continuable : قابل ادامه

continual : مداوم , مدام

continually : همواره , عليالتوالي , مستمرا , متصلا

continuant : ادامه دهنده

continuate : سريع الاتصال

continuation : ادامه , پيگيري , عقبه , دنباله

continuation card : کامپيوتر : کارت ادامه

continuation line : کامپيوتر : خط ادامه

continuative : تمديدى ،ادامه دهنده

continuator : ادامه دهنده

continue : استمرار داشتن , ادامه داشتن , بکاري ادامه دادن , ادامه يافتن

continue statement : حکم ادامه

continue to be valid : قانون ـ فقه : به قوت خود باقى بودن

continue your studies : تحصيلات خودرادنبال کنيد( يا ادامه دهيد)

continued : مستدام , دنباله دار

continued form : دنباله

continued propotion : تناسب مسلسل

continuing : برقرار , مداوم

continuity : تسلسل , پيوستگي

continuity light : علوم هوايى : وسيله ساده اى براى ازمايش پيوستگى يک مدار که پيوسته بودن مغئر الکتريکى را با روشن شدن يک لامپ نشان ميدهد

continuity of command : علوم نظامى : مداومت فرماندهى

continuity of flow : معمارى : پيوستگى جريان

continuity theory : روانشناسى : نظريه پيوستگى

continuous : لاينقطع , پي درپي , بيوقفه , پياپي , استمراري

continuous adjustable transformer : شيمى : مبدل تنظيم پذير

continuous background radiation : شيمى : تابش زمينه اى پيوسته

continuous climbing : ورزش : صعود طبيعى

continuous current : الکترونيک : جريان يکنواخت

continuous deep beam : عمران : تير تيغه يکسره

continuous distributions : شيمى : توزيع پيوسته

continuous extraction apparatus : شيمى : دستگاه استخراج پيوسته

continuous flow : معمارى : جريان با دبى ثابت

continuous form : ورقه پيوسته

continuous function : بازرگانى : تابع پيوسته

continuous inventory : بازرگانى : موجودى مستمر

continuous levelling : معمارى : تراز يابى پيوسته

continuous packing column : شيمى : ستون پر شده پيوسته

continuous paper : کاغذ پيوسته

continuous past : ماضي استمراري

continuous phase : شيمى : فاز پيوسته

continuous process : شيمى : فرايند پيوسته

continuous processing : کامپيوتر : پردازش پيوسته

continuous rating : الکترونيک : کار پيوسته اسمى

continuous reinforcecement : عمران : ارماتور ممتد

continuous reinforcement : روانشناسى : تقويت پياپى

continuous scrolling : کامپيوتر : حرکت پيوسته

continuous stock control : بازرگانى : کنترل مستمر موجودى

continuous strip camera : علوم نظامى : دوربين عکسبردارى به طريق نوار مداوم

continuous strip imagery : علوم نظامى : عکاسى متوالى از يک نوار زمين عکاسى مداوم از يک نوار

continuous strip photography : علوم نظامى : عکاسى به طريق نوار مداوم عکسبردارى هوايى با نوار مداوم

continuous time : با پيوستگى زمانى

continuous tone image : کامپيوتر : تصوير تشکيل شده از ترکيبات نواحى مجزا

continuous window : معمارى : پنجره سراسرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1