لغات مشابه
contort : از شکل انداختن ،کج کردن ،پيچاندن

contortion : ازشکل اندازى ،کج کردن ،شکنج

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: