لغات مشابه
contracts : قانون ـ فقه : عقود

contracts and orders outstanding : علوم نظامى : پيمانها و درخواستهاى انجام نشده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: