لغات مشابه
contracts and orders outstanding : علوم نظامى : پيمانها و درخواستهاى انجام نشده

contractual : پيماني , مقاطعه اي , عهدي , ماهده اي , کنتراتي

contractual interest : قانون ـ فقه : بهره کل وامى که وام گيرنده بايد به وام دهنده بپردازد

contractual liability : قانون ـ فقه : مسئووليت قراردادى

contractual relationship : قانون ـ فقه : رابطه قراردادى

contractual will : قانون ـ فقه : وصيت عهدى

contracture : انقباض ،همکشى

contradict : تناقض داشتن , خلاف گفتن

contradict oneself : ضد و نقيض گفتن

contradictable : قابل تکذيب

contradicting : قانون ـ فقه : ناقض

contradiction : مغايرت , نقيضه , تباين , تناقض

contradiction in terms : تناقص لفظى

contradictious : متناقض گو

contradictive : متناقض ،مخالف ،دوجور،ضدونقيض

contradictor : تکذيب کننده

contradictorily : باتناقض

contradictoriness : مغايرت ،تناقض

contradictory : ناقض , مباين , مغاير , نقيض , تناقض دار , متناقض

contradictory judgements : قانون ـ فقه : احکام مغاير

contradictory remark (or judgment) : قانون ـ فقه : نقيضه

contradistinction : تميز،تشخيص ،فرق

contradistinctive : متمايز

contradistinguish : فرق گذاردن( بعلت خواص متناقض ومغاير)،متمايز داشتن

contralateral : روانشناسى : دگرسو

contralateral neglect : روانشناسى : ناديده انگارى دگرسو

contralto : (مو ).زيرترين صداى مردانه ،بم ترين صداى زنانه

contramination : عمران : الودگى

contrany to my expectation : برخلاف انتظارمن

contraposition : (من ).مفهوم مخالف ،قلب مطلب بطريق منفى

contraption : تمهيد

contrapuntal : چندصدايى ،اهنگ ياترانه چند صوتى

contrapuntist : کسيکه درجفت کردن اوازها استاداست

contrariant : مخالف ،ضد

contrariety : ضد و نقيض

contrarily : بطور متضاد

contrariness : مخالفت ،مغايرت ،ناجورى ،ناسازگارى

contrarious : عناد آميز

contrariwise : برعکس ،بطور وارونه ومعکوس

contrary : ضد , مغاير , معکوس , خلاف , عکس

contrary to : مغاير , خلاف

contrary to nature : بر خلاف طبيعت ،بطور معجزه

contrary to the law : مخالف قانون

contrast : مباينت , تباين , کنتراست

contrast control : الکترونيک : پيچ تباين

contrast enhancement : کامپيوتر : توسعه تشخيص سايه روشن

contrast x ray : روانشناسى : پرتونگارى تقابلى

contrasuggestibility : روانشناسى : وارون کارى

contratual rent : قانون ـ فقه : اجاره بهاى مقطوع

contravallation : استحکامات وسنگرخارجى که محاصره کنندگان ميان اردوى خودوشهرميس

contravene : تخلف کردن از،نقض کردن ،تخطى کردن

contravention : تخلف ،نقض ،تشديد

contrebasse : کنترباس

contretemps : گرفتگي حالت

contribute : همکاري و کمک کردن , هم بخشي کردن

contributing structures : شيمى : ساختارهاى سهيم

contribution : اعانه , هم بخشي , همکاري وکمک

contribution not in cash : قانون ـ فقه : سهم الشرکه غير نقدى

contributive : کمک کننده ،موجب

contributor : مقاله نويس , هم بخشگر , اعانه دهنده

contributory : کمک کننده ،موجب ،خراج گذار

contrifugal force : علوم هوايى : نيروى گريز از مرکز

contrifuge : علوم هوايى : گريز از مرکز

contrite : توبه کار

contritely : ازروى توبه وپشيمانى

contrition : پشيمانى ،توبه ،ندامت

contrivable : تدبير کردنى ،اختراع کردنى ،انديشيدنى

contrivance : تمهيد

contrive : تعبيه کردن ،طرح ريزى کردن ،تدبير کردن

contriver : کوشا وزرنگ , طرح ريز

control : تسلط , مميزي , استيلاء , سلطه , کنترل کردن , ادارهکردن , مهار , مهار کردن , بازبيني , فرمان , کنترل

control and assessment team (c a t) : علوم نظامى : تيم کنترل و ارزيابى نتايج تک ش م ر

control and warning center : علوم نظامى : سيستم کنترل و اعلام خطر

control block : کنده کنترل

control break : کامپيوتر : فرمانControl-Break

control cable : علوم هوايى : کابل کنترل

control card : کارت کنترل

control cards : کامپيوتر : کارتهاى کنترل

control characteristic : الکترونيک : مشخصه فرمان

control chart : قانون ـ فقه : جدول کنترل کيفيت توليد

control circuit : مدار کنترل

control circuits : کامپيوتر : مدارهاى کنترل

control column : علوم هوايى : فرمانى براى کنترل حرکت هواپيما حول محور طولى و عرضى که ميتواند بصورت ميله يا رل باشد

control computer : کامپيوتر کنترل

control counter : کامپيوتر : شماره کنترلى

control cubicle : علوم مهندسى : ايستگاه فرمان

control data : کامپيوتر : داده کنترلى

control data corporation : کامپيوتر : يک سازنده بزرگ تجهيزات کامپيوترىcyber

control desk : ميز کنترل

control electrode : الکترونيک : الکترود فرمان

control flow : گردش کنترل

control function : کامپيوتر : تابع کنترلى

control gear : علوم مهندسى : دستگاه کنترل

control grid : توري کنترل , شبکه کنترل

control group : روانشناسى : گروه گواه

control hierarchy : سلسله مراتب کنترل

control key : کليد کنترل

control language : زبان کنترل

control level : علوم نظامى : سطح کنترل اماد

control line : علوم هوايى : ارتباط بين اپراتور و خط کنترل هواپيما

control lock : علوم هوايى : وسيله اى براى قفل کردن سطوح فرامين و جلوگيرى از حرکت انها وقتيکه هواپيما متوقف است

control logic : کامپيوتر : منطق کنترل

control markings : علوم دريايى : علايم کنترل

control mode : باب کنترل

control of access : معمارى : ايين وروديها

control panel : صفحه کنترل

control panel device : کامپيوتر : ابزار تابلوى کنترل

control port : درگاه کنترل

control procedure : کامپيوتر : رويه کنترل

control program : کامپيوتر : برنامه کنترل

control programs : کامپيوتر : برنامه هاى کنترلى

control ratio : الکترونيک : نسبت فرمان

control read only memory : کامپيوتر : حافظه فقط خواندنى کنترلى

control register : کامپيوتر : ثبات کنترل

control rocket : علوم هوايى : راکت کوچکى که در صورت لزوم روشن شده و وضعيت يا سرعت فضاپيما را تصحيح ميکند

control rod : ميله کنترل

control sequence : کامپيوتر : ترتيب کنترل

control ship : علوم نظامى : ناو کنترل کننده عمليات دريايى

control signal : کامپيوتر : علامت کنترل

control station : علوم مهندسى : ايستگاه کنترل

control store : انباره کنترل

control structure : ساخت کنترل

control surface angle : علوم هوايى : زاويه بين مبداء سنجش حرکت سطوح کنترل و وتر سطح ثابت يا محور طولى هواپيما

control switch : الکترونيک : کليد فرمان

control total : کامپيوتر : جمع فيلدهاى عددى براى بررسى صحت ورودى پردازش داده يا داده خروجى

control transmitter : الکترونيک : دستگاههاى همگرد

control unit : واحد کنترل

control vane : علوم هوايى : تيغه متحرکى براى کنترل وضعيت و مسير پرواز

control variable : کامپيوتر : متغير کنترل شده

control word : کلمه کنترل

control words : کامپيوتر : کلمات کنترلى

control line aircraft : علوم هوايى : نوعى هواپيماى مدل که مسير پرواز ان با تغيير نيروى کشش دو يا چند سيم يا رشته توسط اپراتور زمينى کنترل ميشود

controllable cost : قانون ـ فقه : هزينه اى که بر حسب مقدار توليد تغيير مى کند

controllable twist : علوم هوايى : تيغه رتورهليکوپتر که ميتوان زاويه برخورد انرا درحال پرواز از ريشه تا نوک تغييرداد

controlled access road : معمارى : راه با ورودى محدود

controlled company : قانون ـ فقه : شرکتى که تحت کنترل شرکتى باشد

controlled environment : علوم هوايى : محيطى که در ان کميتهايى از قبيل دما فشار ترکيب اتمسفرى تابشهاى يونيزه کننده و ميزان رطوبت در مقادير مناسب براى موجودات زنده يا سخت افزار نگه داشته ميشوند

controlled interception : علوم نظامى : رهگيرى کنترل شده

controlled rectifier : الکترونيک : يکسوکننده تنظيم پذير

controlled sampling : روانشناسى : نمونه گيرى کنترل شده

controlled thermonuclear reaction : علوم هوايى : جوش هسته اى کنترل شده تحت شرايط ازمايشگاهى براى توليد توان مفيد

controller : بازبين , مميز , کنترل کننده

controller card : کامپيوتر : کارت کنترل کننده

controllership : نظارت ،بازرسى ،مميزى

controlling : سلطهجو

controlling his passions : قانون ـ فقه : صائنا لنفسه

controlment : نظارت ،اختياردارى ،جلوگيرى ،رسيدگى ،منع ،مميزى ،مقابله

controls : کنترل

controversial : مباحهاي , هم ستيزگر , جدلي , هم ستيز , هم ستيزگرانه , سئوال برانگيز , جدال آميز

controversialist : اهل مباحثه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1