لغات مشابه
contribution not in cash : قانون ـ فقه : سهم الشرکه غير نقدى

contributive : کمک کننده ،موجب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: