لغات مشابه
contributive : کمک کننده ،موجب

contributor : مقاله نويس , هم بخشگر , اعانه دهنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: