لغات مشابه
contributive : کمک کننده ،موجب

contributor : مقاله نويس , هم بخشگر , اعانه دهنده

contributory : کمک کننده ،موجب ،خراج گذار

contrifugal force : علوم هوايى : نيروى گريز از مرکز

contrifuge : علوم هوايى : گريز از مرکز

contrite : توبه کار

contritely : ازروى توبه وپشيمانى

contrition : پشيمانى ،توبه ،ندامت

contrivable : تدبير کردنى ،اختراع کردنى ،انديشيدنى

contrivance : تمهيد

contrive : تعبيه کردن ،طرح ريزى کردن ،تدبير کردن

contriver : کوشا وزرنگ , طرح ريز

control : تسلط , مميزي , استيلاء , سلطه , کنترل کردن , ادارهکردن , مهار , مهار کردن , بازبيني , فرمان , کنترل

control and assessment team (c a t) : علوم نظامى : تيم کنترل و ارزيابى نتايج تک ش م ر

control and warning center : علوم نظامى : سيستم کنترل و اعلام خطر

control block : کنده کنترل

control break : کامپيوتر : فرمانControl-Break

control cable : علوم هوايى : کابل کنترل

control card : کارت کنترل

control cards : کامپيوتر : کارتهاى کنترل

control characteristic : الکترونيک : مشخصه فرمان

control chart : قانون ـ فقه : جدول کنترل کيفيت توليد

control circuit : مدار کنترل

control circuits : کامپيوتر : مدارهاى کنترل

control column : علوم هوايى : فرمانى براى کنترل حرکت هواپيما حول محور طولى و عرضى که ميتواند بصورت ميله يا رل باشد

control computer : کامپيوتر کنترل

control counter : کامپيوتر : شماره کنترلى

control cubicle : علوم مهندسى : ايستگاه فرمان

control data : کامپيوتر : داده کنترلى

control data corporation : کامپيوتر : يک سازنده بزرگ تجهيزات کامپيوترىcyber

control desk : ميز کنترل

control electrode : الکترونيک : الکترود فرمان

control flow : گردش کنترل

control function : کامپيوتر : تابع کنترلى

control gear : علوم مهندسى : دستگاه کنترل

control grid : توري کنترل , شبکه کنترل

control group : روانشناسى : گروه گواه

control hierarchy : سلسله مراتب کنترل

control key : کليد کنترل

control language : زبان کنترل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: