لغات مشابه
convertor : برگرداننده

convertor reactor : علوم هوايى : راکتورى که مواد شکافت پذير را توليد و هم مصرف ميکند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: