لغات مشابه
convex slope : علوم نظامى : شيب محدب

convexity : تحدب , کوژي , حدبه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: