لغات مشابه
convexo concave : محدب ومقعر

convexo convex : ازدوسو محدب ،دوسو برامده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: