لغات مشابه
conveyance : انشعاب رود , وسيله نقليه , سند انتقال

conveyance by record : قانون ـ فقه : انتقال قهرى به حکم دادگاه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: