لغات مشابه
conveyor : ناقله , رساننده , ناقل

conveyor bucket : علوم مهندسى : سطل بالابر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: