لغات مشابه
convictism : اصول گماشتن گناهکاران بکارهاى سخت ( با اعمال شاقه)

convictive : محکوم کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: