لغات مشابه
convictive : محکوم کننده

convince : قانع کردن , متقاعد کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: