لغات مشابه
convince : قانع کردن , متقاعد کردن

convinced : معتقد , متقاعد , مجاب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: