لغات مشابه
coordination number : شيمى : عدد کوئورديناسيون

coordination sphere : شيمى : فضاى کوئورديناسيون

coordinative : همرتبه کننده ،متناسب سازنده

coordinator : هماهنگ کننده

cooridnation : هم آهنگي , موزوني

coot : آنقوت

cootie : (ز.ع ).شپش

copacetic : ( )copesetic(ز.ع -.امر ).عمده ،جذاب ،عالى ،درجه يک

copaiba : درخت (بلسان تعقيبه)

copal : سندروس بلورى ،نوعى رزين

coparcener : شريک مشاع

coparcenery : شراکت درارث ،هم ارثى ،هم ميراثى

copartner : سهيم وشريک در تجارت وغيره ،شريک

copartnership : رداى روحانى ،جبه ،نوک ،راس ،پوشاندن ،قطع کردن

cope : بر آمدن , جبه

cope flask : علوم مهندسى : درجه روئى

copeck : کپک ( پول خردروس)

Copenhagen : کپنهاگ

coper : دلال اسب

copernician : وابسته به کپرنيک ستاره شناس لهستانى

copernician system : اصول کپرنيک

copesetic : ( )copacetic(ز.ع -.امر ).عمده ،جذاب ،عالى ،درجه يک

copestone : سنگ سربنا

copier : رونويس کننده ،مقلد شيوه ديگران درخط وانشاء

copies : نسخ

coping : قرنيس ديوار

coping =capping : معمارى : درپوش

copious : فراوان ،مفصل ،زياد،خيلى

copiously : بفراوانى ،فراوان زياد،مفصلا

copiousness : وفور،برکت

coplanar : شيمى : هم صفحه

copolycondensation : شيمى : همبسپارش تراکمى

copolymer : شيمى : همبسپار

copped : نوک دار

copper : بامس اندودن , مس , مسي , مسين

copper alloy : مسوار

copper bath : الکترونيک : حمام مس

copper bearing steel : عمران : فولاد مس دار

copper clad : الکترونيک : سيم مس اندود

copper cladding : علوم مهندسى : پوشش مسى

copper coat : علوم مهندسى : روکش مسى

copper furnace : معمارى : کوره ذوب مس

copper joint : معمارى : جوش مس

copper mine : کان مس , معدن مس

copper ore : علوم مهندسى : سنگ معدن مس

copper oxide : علوم مهندسى : اکسيد مس

copper pipe : علوم مهندسى : لوله مسى

copper pyrites : علوم مهندسى : پيريتهاى مسى

copper rod : علوم مهندسى : ميله مسى

copper rust : علوم مهندسى : زنگ مس

copper sheet : علوم مهندسى : ورق مسى

copper smelting : علوم مهندسى : استخراج مس از سنگهاى معدن توسط حرارت ذوب و گداز مس

copper smelting plant : علوم مهندسى : کارخانه ذوب مس

copper smith : علوم مهندسى : مسگر

copper strand : علوم مهندسى : رشته مسى

copper tape : علوم مهندسى : نوار مسى

copper tingle : علوم دريايى : وصله مسى

copper winding : علوم مهندسى : سيم پيچى مسى

copper wire : علوم مهندسى : سيم مسى

copper works : مسگر خانه

copper oxide rectifier : الکترونيک : يکسوکننده مس - اکسيد

copperas : زاج سبز

copperbottomed : داراى ته مسى( درگفتگوى ازکشتى)

copperhead : نوعى مار زهردار

coppering : علوم نظامى : مس گيرى لوله ،مس گيرى رفع رسوب مس از داخل لوله

copperlndian : سرخ پوست امريکاى شمالى

copperplate : کليشه مسي , صفحه مسي

coppersmith : مسگر

coppersmithing : مسگري , مسگرخانه

copperware : ظرف مس

copperworks : مسگرخانه

coppery : مس دار

coppice : هيمه زار

coppice wood : بته هاودرختان کوچکى که درزيردرختان بزرگ ميرويند

copple corn : تاج ،کاکل

copra : مغز نارگيل

copraemia : مسموم شدن خون درمورد يبوست

copraphagous : کودخوار

copratner : قانون ـ فقه : شريک

coprecipitation : شيمى : هم رسوبى

coprolalia : روانشناسى : بد دهنى

coprolite : کود سنگ شده

coprolith : سده ،برازگلوله اى

coprology : بحث درهزليات

coprophagia : روانشناسى : مدفوع خوارى

coprophagous : سرگين خور

coprophilia : روانشناسى : مدفوع خواهى

coprophobia : روانشناسى : مدفوع هراسى

coprostasis : قبض ،يبوست ،شکم گرفتگى

copse : (گ.ش ).خشخاش بستانى ،شقايق

copt : عيسوى ،يعقوبى

copter : )=helicopter(هليکوپتر

coptic : قبطى

copula : عضو رابط

copulate : جماع کردن

copulative : وابسته به جفت گيرى ،مقاربتى ،رابط،ربطى

copulatory : مربوط بجفت گيرى ،تناسلى

copy : نسخه بر داشتن , المثني , کپي کردن , رونويس کردن , نسخه برداري , واگيره برداشتن , سرمشق , سواد , استنساخ کردن , رونويس , رونوشت , سواد برداشتن , جلد , واگيره , نسخه , کپيه , مجلد

copy (fair) : علوم نظامى : پاک نويس

copy (rough) : علوم نظامى : چرکنويس

copy book : دفتر مشق

copy book (= letter book) : قانون ـ فقه : دفتر کپيه

copy editing : کامپيوتر : ويرايش کپى

copy fitting : کامپيوتر : مطابقت کپى

copy holder : کامپيوتر : گيره کاغذ

copy machining : علوم هوايى : الگوتراشى

copy maker : مشابهسازي

copy of his letter is here with enclosed : قانون ـ فقه : رونوشت نامه وى ضميمه است

copy plot : علوم نظامى : تکثير از روى نسخه اصلى

copy book : کتابچه

copycat : مقلد

copyhold : تصرف زمين بموجب رونوشت صورتى که درمحکمه ارباب تيول تنظيم ميش

copying : کپي برداري , استنساخ , رونويسي

copying ink : علوم مهندسى : مرکب کپيه

copying press : منگنه سوادبردارى

copyist : رونويس , سواد بردار

copyreader : سرمقاله نويس

copyright : محفوظ کردن , حق چاپ

copyright reserved : قانون ـ فقه : حق طبع يا چاپ محفوظ است

copyslip : سرمشق ،قطعه ،نمونه

coquet : عشوه گر , عشوه گري کردن , طنازي کردن

coquetry : عشوه

coquette : عشوه گر , زن لاسي

coquetting : عشوهگري

coquettish : اطواري

coquettishly : بعشوه گرى

coquettishness : اطوار , عشوهگري

coquille : ورزش : محافظ دست شمشيرباز

coracle : يکجورکرجى که ازجگن يا بيد ساخته دورانرا چرم يا مشمع ميگيرند

coracoid : مانند نوک کلاغ ،منقارالغرابى

coral : بسد , مرجان

coral island : جزيره مرجاني

coral pink : رنگ ارغوانى متمايل به زرد کمرنگ

coral rubber : شيمى : لاستيک کورال

coral reef : ساحل مرجانى

coraline : مرجاني

coralliferous : مرجان آور , مرجان دار

coralline : مرجان مانند

corallite : استخوان بندى مرجانى ،سنگ مرجان

coralloid : مرجانى ،مانند مرجان ،شبه مرجان

corals : مرجانها

coram : درپيشگاه ،درحضور

coram judice : در حضور قاضى اصاع

coram non judice : درپيش کسى که صلاحيت داورى ندارد

coram popula : درپيش عموم

corbeil : سبدميوه ياگل - گل کارى - اجرتراشى

corbeling : ( )corbelling(معمارى )پيش امدگى ساختمانى ،نصب تير

corbelling : ( )corbeling(معمارى )پيش امدگى ساختمانى ،نصب تير

corbie : (ج.ش ).کلاغ لاشخور

corbie gable : شيروانى پله پله

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
دانلود مقاله خوراك دام و طیور و آبزیان – گلوتن ذرت – ویژگیها و روشهای آزمون
دانلود مقاله خوراک دام و طیورو آبزیان ـ اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی ـ روش آزمون
دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین تعهد در قبال نام تجاری و رفتار شهروندی نام تجاری مربوط به کارکنان خطوط هواپیمایی: نقش اعتماد
دانلود مقاله خوراك دام وطیور وآبزیان- اكسید منیزیم مورد مصرف در مكمل های معدنی - ویژگی ها و روش های آزمون
دانلود مقاله خوراك دام وطیور وآبزیان تفاله مركبات ویژگی ها و روش های آزمون
دانلود مقاله داروهای دامپزشکی
دانلود مقاله دامپروری و امور دام در كشور
دامپروری
دانلود مقاله دامداری 200 راسی هلشتاین
دانلود مقاله دامهای شیری
"دانلود مقاله دانه ذرت جهت تغذیه دام ، طیور و آبزیان"
دانلود مقاله درباره مارها
تولید قطعات با استفاده ضایعات شیشه در دو لایه
دانلود جلوه های رازپردازی (سوررئالیسم)
دانلود چالشهای مسكن و تراكم ساختمانی
دانلود چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم