لغات مشابه
copyright reserved : قانون ـ فقه : حق طبع يا چاپ محفوظ است

copyslip : سرمشق ،قطعه ،نمونه

coquet : عشوه گر , عشوه گري کردن , طنازي کردن

coquetry : عشوه

coquette : عشوه گر , زن لاسي

coquetting : عشوهگري

coquettish : اطواري

coquettishly : بعشوه گرى

coquettishness : اطوار , عشوهگري

coquille : ورزش : محافظ دست شمشيرباز

coracle : يکجورکرجى که ازجگن يا بيد ساخته دورانرا چرم يا مشمع ميگيرند

coracoid : مانند نوک کلاغ ،منقارالغرابى

coral : بسد , مرجان

coral island : جزيره مرجاني

coral pink : رنگ ارغوانى متمايل به زرد کمرنگ

coral rubber : شيمى : لاستيک کورال

coral reef : ساحل مرجانى

coraline : مرجاني

coralliferous : مرجان آور , مرجان دار

coralline : مرجان مانند

corallite : استخوان بندى مرجانى ،سنگ مرجان

coralloid : مرجانى ،مانند مرجان ،شبه مرجان

corals : مرجانها

coram : درپيشگاه ،درحضور

coram judice : در حضور قاضى اصاع

coram non judice : درپيش کسى که صلاحيت داورى ندارد

coram popula : درپيش عموم

corbeil : سبدميوه ياگل - گل کارى - اجرتراشى

corbeling : ( )corbelling(معمارى )پيش امدگى ساختمانى ،نصب تير

corbelling : ( )corbeling(معمارى )پيش امدگى ساختمانى ،نصب تير

corbie : (ج.ش ).کلاغ لاشخور

corbie gable : شيروانى پله پله

corbie steps : برجستگيهايى که بشکل پله ياکنگره درسرازيرى هاى شيروانى ميسازن

cord : سيم , تار , وتر , حبل , طناب

cord pulley : علوم مهندسى : قرقره و طناب

cord twister : زهتاب

cord drill : مته وکمان ،مته کمان

cord twisting : زهتابي

cordate : قلبي شکل

corded : طناب دار

corded cloth : پارچه راه راه

cordelia : نجوم : کردليا

cordial : مقوي , قلبي

cordiality : مودت قلبي , مودت

cordially : از صميم قلب

cordiform : قلبى شکل

cordite : باروت بيدود

cordless : بدون سيم

cordlike : وتري

cordoba : قرطبه

cordovan : اهل قرطبه

cords : اوتار

corduroy : مخمل کبريتي

cordwain : سختيان

cordwainer : کارگر چرم ساز

cordwainery : دباغى ،کفاشى

cordy : ريسمانى ،نخ دار

core : سلف

core baking oven : علوم مهندسى : کوره خشک کننده

core barrel : عمران : لوله نمونه بردار

core binder : علوم مهندسى : ماده چسبى که براى تقويت به ماسه ريخته گرى اضافه مى شود

core blowing equipment : علوم مهندسى : تجهيزات دميدن هسته

core box : علوم مهندسى : قالب ماهيچه

core drill : عمران : مته نمونه بردار

core drilling : عمران : نمونه بردارى با مته

core gap : الکترونيک : چاک هسته

core hole : علوم مهندسى : سوراخ هسته

core iron : الکترونيک : اهن هسته

core matrix : ماتريس چنبره اي

core molding machine : علوم مهندسى : دستگاه ريخته گرى هسته

core nail : علوم مهندسى : سوزن هسته

core of the earth : نجوم : هسته زمين

core oven : علوم مهندسى : کوره هسته

core pin : الکترونيک : خار هسته

core plane : صفحه چنبره ها

core print : علوم مهندسى : تکيه گاه ماهيچه

core sample : معمارى : نمونه استوانه اى

core sand : علوم مهندسى : ماسه ريخته گرى

core storage : انباره چنبرهاي

core transformer : الکترونيک : مبدل هسته دار

cored carbon : الکترونيک : کربن هسته دار

coreecitve : تصحيصي

coreless induction furnace : علوم مهندسى : کوره القائى فاقد هسته

coreligionist : هم مذهب , هم مسلک , هم کيش

corer : اسبابى که سيب ياميوه ديگر را ازتخمدان ان جداميکند

corespondent : مسئول جواب گويى ،شريک جرم( در زنا)

corf : سبدماهى گيرى

coriaceous : چرم مانند

coriander : گشنيز , گشنيزي

coriander seed : تخم گشنيز

corinthian : قرنتى ،اهل قرنت يکى ازشهرهاى باستانى يونان

corinthian brass or bronze : يکجور مفرغ که ازسيم و زرو مس ترکيب مى کردند

coriolis acceleration : علوم هوايى : شتاب يک ذره که دريک دستگاه مختصات شتابدار در حرکت است

corium : روانشناسى : بشره

cork : سربطري , چوب پنبه

cork borer : شيمى : چوب پنبه سوراخ کن

cork screw : علوم مهندسى : پيچ سر بطرى

cork sheet : معمارى : ورقه چوب پنبه اى

cork jacket : جامه چوب پنبه اى که ادم رادر روى اب شناورميسازد

cork oak : درخت چوب پنبه کش ،پيچ سربطرى

corkage : پولى که درمهمانخانه ازکسى ميگيرندتاباده اى راکه مال خودمهمان

corked : چوب پنبه دار،بسته

corker : چيزى که گفتگوراخاتمه دهد

corkiness : خاصيت چوب پنبه اى ،سبکى ،خشکى

corking : (ز.ع ).بسيار عالى ،خيلى زيبا

corkscrew : دربطرى بازکن

corkscrew staircase : پلکان مارپيچ

corkwood : چوب سبک

corky : چوب پنبه اي

corm : ساقه پياز مانند گياه

cormophyte : گياه ساقه دار

cormorant : اکول

corn : ميخچه , ذرت , بلال , غله

corn chandler : علاف

corn cob : چوب ذرت

corn d. : غله فروش ،علاف

corn drill : بذر افشان

corn meal : آرد ذرت

corn oil : روغن ذرت

corn rose : گل شقايق

corn sugar : شيمى : دکستروز

corn weevil : شپشه گندم

corn ball : شيرينى چس فيل

corn chandler : غله فروش

corn cob : چوب ذرت

corn dril : تخم افشان

corn field : گندم زار،مزرعه

corn flour : ارد ذرت - ارد برنج

corn flower : گل گندم ،گل خشخاش ،شقايق

corn mayweed : بابونه صحرايى

corn meal : ارد گندم - ارد جودوسر

corn parsley : جعفرى صحرايى

corn popper : غربالى که دربودادن ذرت بکارميرود

corn popping : درست کردن چس فيل

corn poppy : گل خشخاش ،شقايق

corn salad : شيرينک

corn shuck : پوست ياغلاف ذرت

cornaceous : وابسته بخانواده زغال اخته

corndodger : کلوچه ارد ذرت

corned : نمک زده ،نمک سود،دانه دار

cornel : سنگر واستحکامات

cornel tree : درخت زغال اخته

cornelian : )=carnelian(عقيق جگرى ،درخت زغال اخته

Cornell : کورنل

corneous : شاخ مانند

corner : نبشي , سه کنج , نبش , گوش , گوشه

corner assembling : معمارى : بست گوشه اى

corner crew : ورزش : متصديان اعلام خطر به راننده در سر پيچ

corner cut : بريدگي گوشه

corner flag : ورزش : پرچم کرنر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود پلانهای اتوکد ساختمان دو طبقه
نقشه کامل اتوکد از ساختمان 3 طبقه 60 متری
نقشه کامل اتوکد از ساختمان 3 طبقه 75 متری
نقشه کامل ساختمان سه طبقه 68 متری
نقشه کامل ساختمان سه طبقه 68 متری به همراه جزئیات
نقشه های پلان ساختمان 3 طبقه 1 واحدی
نقشه های ساختمان سه طبقه 84 متری
نقشه ساختمان 60 متری سه طبقه تک واحدی
نقشه اتوکد و پلان ساختمان سه طبقه 75 متری
نقشه کامل آپارتمان 3 طبقه 270 متری دو واحدی
نقشه ساختمان 3 طبقه 120 متری تک واحدی
پلانهای اتوکد مجتمع 3 طبقه 14 واحدی
نقشه آپارتمان 3 طبقه 100 متری
نقشه ساختمان آپارتمان 3 طبقه ذوزنقه ای شکل
نقشه پلان ساختمان سه طبقه دو واحدی
پلان و نقشه ساختمان 180 متری 3 طبقه و دو واحدی
پلان نقشه ساختمان 4 طبقه 80 متری
نقشه ساختمان 4 طبقه با اتوکد
پلانهای اتوکد ساختمان 4 طبقه