لغات مشابه
coram popula : درپيش عموم

corbeil : سبدميوه ياگل - گل کارى - اجرتراشى

corbeling : ( )corbelling(معمارى )پيش امدگى ساختمانى ،نصب تير

corbelling : ( )corbeling(معمارى )پيش امدگى ساختمانى ،نصب تير

corbie : (ج.ش ).کلاغ لاشخور

corbie gable : شيروانى پله پله

corbie steps : برجستگيهايى که بشکل پله ياکنگره درسرازيرى هاى شيروانى ميسازن

cord : سيم , تار , وتر , حبل , طناب

cord pulley : علوم مهندسى : قرقره و طناب

cord twister : زهتاب

cord drill : مته وکمان ،مته کمان

cord twisting : زهتابي

cordate : قلبي شکل

corded : طناب دار

corded cloth : پارچه راه راه

cordelia : نجوم : کردليا

cordial : مقوي , قلبي

cordiality : مودت قلبي , مودت

cordially : از صميم قلب

cordiform : قلبى شکل

cordite : باروت بيدود

cordless : بدون سيم

cordlike : وتري

cordoba : قرطبه

cordovan : اهل قرطبه

cords : اوتار

corduroy : مخمل کبريتي

cordwain : سختيان

cordwainer : کارگر چرم ساز

cordwainery : دباغى ،کفاشى

cordy : ريسمانى ،نخ دار

core : سلف

core baking oven : علوم مهندسى : کوره خشک کننده

core barrel : عمران : لوله نمونه بردار

core binder : علوم مهندسى : ماده چسبى که براى تقويت به ماسه ريخته گرى اضافه مى شود

core blowing equipment : علوم مهندسى : تجهيزات دميدن هسته

core box : علوم مهندسى : قالب ماهيچه

core drill : عمران : مته نمونه بردار

core drilling : عمران : نمونه بردارى با مته

core gap : الکترونيک : چاک هسته

core hole : علوم مهندسى : سوراخ هسته

core iron : الکترونيک : اهن هسته

core matrix : ماتريس چنبره اي

core molding machine : علوم مهندسى : دستگاه ريخته گرى هسته

core nail : علوم مهندسى : سوزن هسته

core of the earth : نجوم : هسته زمين

core oven : علوم مهندسى : کوره هسته

core pin : الکترونيک : خار هسته

core plane : صفحه چنبره ها

core print : علوم مهندسى : تکيه گاه ماهيچه

core sample : معمارى : نمونه استوانه اى

core sand : علوم مهندسى : ماسه ريخته گرى

core storage : انباره چنبرهاي

core transformer : الکترونيک : مبدل هسته دار

cored carbon : الکترونيک : کربن هسته دار

coreecitve : تصحيصي

coreless induction furnace : علوم مهندسى : کوره القائى فاقد هسته

coreligionist : هم مذهب , هم مسلک , هم کيش

corer : اسبابى که سيب ياميوه ديگر را ازتخمدان ان جداميکند

corespondent : مسئول جواب گويى ،شريک جرم( در زنا)

corf : سبدماهى گيرى

coriaceous : چرم مانند

coriander : گشنيز , گشنيزي

coriander seed : تخم گشنيز

corinthian : قرنتى ،اهل قرنت يکى ازشهرهاى باستانى يونان

corinthian brass or bronze : يکجور مفرغ که ازسيم و زرو مس ترکيب مى کردند

coriolis acceleration : علوم هوايى : شتاب يک ذره که دريک دستگاه مختصات شتابدار در حرکت است

corium : روانشناسى : بشره

cork : سربطري , چوب پنبه

cork borer : شيمى : چوب پنبه سوراخ کن

cork screw : علوم مهندسى : پيچ سر بطرى

cork sheet : معمارى : ورقه چوب پنبه اى

cork jacket : جامه چوب پنبه اى که ادم رادر روى اب شناورميسازد

cork oak : درخت چوب پنبه کش ،پيچ سربطرى

corkage : پولى که درمهمانخانه ازکسى ميگيرندتاباده اى راکه مال خودمهمان

corked : چوب پنبه دار،بسته

corker : چيزى که گفتگوراخاتمه دهد

corkiness : خاصيت چوب پنبه اى ،سبکى ،خشکى

corking : (ز.ع ).بسيار عالى ،خيلى زيبا

corkscrew : دربطرى بازکن

corkscrew staircase : پلکان مارپيچ

corkwood : چوب سبک

corky : چوب پنبه اي

corm : ساقه پياز مانند گياه

cormophyte : گياه ساقه دار

cormorant : اکول

corn : ميخچه , ذرت , بلال , غله

corn chandler : علاف

corn cob : چوب ذرت

corn d. : غله فروش ،علاف

corn drill : بذر افشان

corn meal : آرد ذرت

corn oil : روغن ذرت

corn rose : گل شقايق

corn sugar : شيمى : دکستروز

corn weevil : شپشه گندم

corn ball : شيرينى چس فيل

corn chandler : غله فروش

corn cob : چوب ذرت

corn dril : تخم افشان

corn field : گندم زار،مزرعه

corn flour : ارد ذرت - ارد برنج

corn flower : گل گندم ،گل خشخاش ،شقايق

corn mayweed : بابونه صحرايى

corn meal : ارد گندم - ارد جودوسر

corn parsley : جعفرى صحرايى

corn popper : غربالى که دربودادن ذرت بکارميرود

corn popping : درست کردن چس فيل

corn poppy : گل خشخاش ،شقايق

corn salad : شيرينک

corn shuck : پوست ياغلاف ذرت

cornaceous : وابسته بخانواده زغال اخته

corndodger : کلوچه ارد ذرت

corned : نمک زده ،نمک سود،دانه دار

cornel : سنگر واستحکامات

cornel tree : درخت زغال اخته

cornelian : )=carnelian(عقيق جگرى ،درخت زغال اخته

Cornell : کورنل

corneous : شاخ مانند

corner : نبشي , سه کنج , نبش , گوش , گوشه

corner assembling : معمارى : بست گوشه اى

corner crew : ورزش : متصديان اعلام خطر به راننده در سر پيچ

corner cut : بريدگي گوشه

corner flag : ورزش : پرچم کرنر

corner post : ورزش : محل کرنر

corner quadrant : ورزش : ربه دايره کرنر

corner radius : علوم مهندسى : شعاع کنج

corner reflector antenna : الکترونيک : انتن با بازتابنده گوشه دار

corner shot : ورزش : ضربه به گوشه ديوار جلو

corner solution : بازرگانى : راه حل گوشه اى

corner weld : علوم مهندسى : جوشکارى گوشه

cornered : گوشه دار

cornerstone : آجر نبش

cornerways : )cornerwise(بطور اريب ،مورب ،از گوشه

cornerwise : از گوشه

cornet : )cornett(نوعى شيپور

cornet a pistons : يکجورسازشيپورى که چندين دکمه دارد

cornetcy : پرچم دارى سواره نظام

cornetist : پيشورزن ،کرنت زن

cornett : )cornet(نوعى شيپور

cornflag : يکجورزنبق

cornhusking : پوست خشن ذرت

cornice : شرفه

cornice weathering : علوم مهندسى : گچ برى زير سقف

corniche : جاده اى که بر لبه پرتگاهى ساخته شده باشد

cornicle : شاخک

corniculate : داراى شاخ يا شاخک

cornify : شاخى کردن

cornish : وابسته به کورنوال درجنوب غربى انگلستان

cornishman : اهل کورنوال

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی یک روش برنامه ریزی مبهم نادقیق دو فازه برای حل مشکلات تخصیص بهینه در مدیریت منابع آبی
مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی مدل‌سازی میزان تبخیر از سطح آزاد سد مهاباد با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با معادلات تجربی
همه چیز در مورد چیلر جذبی
نرم افزار تبدیل واحد
آشنایی با سیستم های کنترل DCS
اصول دیگ بخار
مجموعه فرهنگی -هنری- فرهنگسرا
روش تحقیق با عنوان اختلالات یادگیری برای رشته مدیریت بیمارستان
درس روش تحقیق بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی
تحقیق درس روش تحقیق با عنوان زندانیان و طلاق
آموزش استاندارد API 610
نشانگرهای سلامت در جامعه (ازامید به زنگی تا مرگ و میر)
مبانی حاکمیت خدمات بالینی Clinical Governance
آموزش کامل انسیس
روش تحقیق در علوم اجتماعی
بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر میزان پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان
تحقیق در مورد ترمز
پاورپوینت در مورد ترمز
تحقیق کم خونی و فقر آهن