لغات مشابه
corbeil : سبدميوه ياگل - گل کارى - اجرتراشى

corbeling : ( )corbelling(معمارى )پيش امدگى ساختمانى ،نصب تير

corbelling : ( )corbeling(معمارى )پيش امدگى ساختمانى ،نصب تير

corbie : (ج.ش ).کلاغ لاشخور

corbie gable : شيروانى پله پله

corbie steps : برجستگيهايى که بشکل پله ياکنگره درسرازيرى هاى شيروانى ميسازن

cord : سيم , تار , وتر , حبل , طناب

cord pulley : علوم مهندسى : قرقره و طناب

cord twister : زهتاب

cord drill : مته وکمان ،مته کمان

cord twisting : زهتابي

cordate : قلبي شکل

corded : طناب دار

corded cloth : پارچه راه راه

cordelia : نجوم : کردليا

cordial : مقوي , قلبي

cordiality : مودت قلبي , مودت

cordially : از صميم قلب

cordiform : قلبى شکل

cordite : باروت بيدود

cordless : بدون سيم

cordlike : وتري

cordoba : قرطبه

cordovan : اهل قرطبه

cords : اوتار

corduroy : مخمل کبريتي

cordwain : سختيان

cordwainer : کارگر چرم ساز

cordwainery : دباغى ،کفاشى

cordy : ريسمانى ،نخ دار

core : سلف

core baking oven : علوم مهندسى : کوره خشک کننده

core barrel : عمران : لوله نمونه بردار

core binder : علوم مهندسى : ماده چسبى که براى تقويت به ماسه ريخته گرى اضافه مى شود

core blowing equipment : علوم مهندسى : تجهيزات دميدن هسته

core box : علوم مهندسى : قالب ماهيچه

core drill : عمران : مته نمونه بردار

core drilling : عمران : نمونه بردارى با مته

core gap : الکترونيک : چاک هسته

core hole : علوم مهندسى : سوراخ هسته

core iron : الکترونيک : اهن هسته

core matrix : ماتريس چنبره اي

core molding machine : علوم مهندسى : دستگاه ريخته گرى هسته

core nail : علوم مهندسى : سوزن هسته

core of the earth : نجوم : هسته زمين

core oven : علوم مهندسى : کوره هسته

core pin : الکترونيک : خار هسته

core plane : صفحه چنبره ها

core print : علوم مهندسى : تکيه گاه ماهيچه

core sample : معمارى : نمونه استوانه اى

core sand : علوم مهندسى : ماسه ريخته گرى

core storage : انباره چنبرهاي

core transformer : الکترونيک : مبدل هسته دار

cored carbon : الکترونيک : کربن هسته دار

coreecitve : تصحيصي

coreless induction furnace : علوم مهندسى : کوره القائى فاقد هسته

coreligionist : هم مذهب , هم مسلک , هم کيش

corer : اسبابى که سيب ياميوه ديگر را ازتخمدان ان جداميکند

corespondent : مسئول جواب گويى ،شريک جرم( در زنا)

corf : سبدماهى گيرى

coriaceous : چرم مانند

coriander : گشنيز , گشنيزي

coriander seed : تخم گشنيز

corinthian : قرنتى ،اهل قرنت يکى ازشهرهاى باستانى يونان

corinthian brass or bronze : يکجور مفرغ که ازسيم و زرو مس ترکيب مى کردند

coriolis acceleration : علوم هوايى : شتاب يک ذره که دريک دستگاه مختصات شتابدار در حرکت است

corium : روانشناسى : بشره

cork : سربطري , چوب پنبه

cork borer : شيمى : چوب پنبه سوراخ کن

cork screw : علوم مهندسى : پيچ سر بطرى

cork sheet : معمارى : ورقه چوب پنبه اى

cork jacket : جامه چوب پنبه اى که ادم رادر روى اب شناورميسازد

cork oak : درخت چوب پنبه کش ،پيچ سربطرى

corkage : پولى که درمهمانخانه ازکسى ميگيرندتاباده اى راکه مال خودمهمان

corked : چوب پنبه دار،بسته

corker : چيزى که گفتگوراخاتمه دهد

corkiness : خاصيت چوب پنبه اى ،سبکى ،خشکى

corking : (ز.ع ).بسيار عالى ،خيلى زيبا

corkscrew : دربطرى بازکن

corkscrew staircase : پلکان مارپيچ

corkwood : چوب سبک

corky : چوب پنبه اي

corm : ساقه پياز مانند گياه

cormophyte : گياه ساقه دار

cormorant : اکول

corn : ميخچه , ذرت , بلال , غله

corn chandler : علاف

corn cob : چوب ذرت

corn d. : غله فروش ،علاف

corn drill : بذر افشان

corn meal : آرد ذرت

corn oil : روغن ذرت

corn rose : گل شقايق

corn sugar : شيمى : دکستروز

corn weevil : شپشه گندم

corn ball : شيرينى چس فيل

corn chandler : غله فروش

corn cob : چوب ذرت

corn dril : تخم افشان

corn field : گندم زار،مزرعه

corn flour : ارد ذرت - ارد برنج

corn flower : گل گندم ،گل خشخاش ،شقايق

corn mayweed : بابونه صحرايى

corn meal : ارد گندم - ارد جودوسر

corn parsley : جعفرى صحرايى

corn popper : غربالى که دربودادن ذرت بکارميرود

corn popping : درست کردن چس فيل

corn poppy : گل خشخاش ،شقايق

corn salad : شيرينک

corn shuck : پوست ياغلاف ذرت

cornaceous : وابسته بخانواده زغال اخته

corndodger : کلوچه ارد ذرت

corned : نمک زده ،نمک سود،دانه دار

cornel : سنگر واستحکامات

cornel tree : درخت زغال اخته

cornelian : )=carnelian(عقيق جگرى ،درخت زغال اخته

Cornell : کورنل

corneous : شاخ مانند

corner : نبشي , سه کنج , نبش , گوش , گوشه

corner assembling : معمارى : بست گوشه اى

corner crew : ورزش : متصديان اعلام خطر به راننده در سر پيچ

corner cut : بريدگي گوشه

corner flag : ورزش : پرچم کرنر

corner post : ورزش : محل کرنر

corner quadrant : ورزش : ربه دايره کرنر

corner radius : علوم مهندسى : شعاع کنج

corner reflector antenna : الکترونيک : انتن با بازتابنده گوشه دار

corner shot : ورزش : ضربه به گوشه ديوار جلو

corner solution : بازرگانى : راه حل گوشه اى

corner weld : علوم مهندسى : جوشکارى گوشه

cornered : گوشه دار

cornerstone : آجر نبش

cornerways : )cornerwise(بطور اريب ،مورب ،از گوشه

cornerwise : از گوشه

cornet : )cornett(نوعى شيپور

cornet a pistons : يکجورسازشيپورى که چندين دکمه دارد

cornetcy : پرچم دارى سواره نظام

cornetist : پيشورزن ،کرنت زن

cornett : )cornet(نوعى شيپور

cornflag : يکجورزنبق

cornhusking : پوست خشن ذرت

cornice : شرفه

cornice weathering : علوم مهندسى : گچ برى زير سقف

corniche : جاده اى که بر لبه پرتگاهى ساخته شده باشد

cornicle : شاخک

corniculate : داراى شاخ يا شاخک

cornify : شاخى کردن

cornish : وابسته به کورنوال درجنوب غربى انگلستان

cornishman : اهل کورنوال

cornmeal : آرد ذرت , غذاي ذرت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری