لغات مشابه
corbeil : سبدميوه ياگل - گل کارى - اجرتراشى

corbeling : ( )corbelling(معمارى )پيش امدگى ساختمانى ،نصب تير

corbelling : ( )corbeling(معمارى )پيش امدگى ساختمانى ،نصب تير

corbie : (ج.ش ).کلاغ لاشخور

corbie gable : شيروانى پله پله

corbie steps : برجستگيهايى که بشکل پله ياکنگره درسرازيرى هاى شيروانى ميسازن

cord : سيم , تار , وتر , حبل , طناب

cord pulley : علوم مهندسى : قرقره و طناب

cord twister : زهتاب

cord drill : مته وکمان ،مته کمان

cord twisting : زهتابي

cordate : قلبي شکل

corded : طناب دار

corded cloth : پارچه راه راه

cordelia : نجوم : کردليا

cordial : مقوي , قلبي

cordiality : مودت قلبي , مودت

cordially : از صميم قلب

cordiform : قلبى شکل

cordite : باروت بيدود

cordless : بدون سيم

cordlike : وتري

cordoba : قرطبه

cordovan : اهل قرطبه

cords : اوتار

corduroy : مخمل کبريتي

cordwain : سختيان

cordwainer : کارگر چرم ساز

cordwainery : دباغى ،کفاشى

cordy : ريسمانى ،نخ دار

core : سلف

core baking oven : علوم مهندسى : کوره خشک کننده

core barrel : عمران : لوله نمونه بردار

core binder : علوم مهندسى : ماده چسبى که براى تقويت به ماسه ريخته گرى اضافه مى شود

core blowing equipment : علوم مهندسى : تجهيزات دميدن هسته

core box : علوم مهندسى : قالب ماهيچه

core drill : عمران : مته نمونه بردار

core drilling : عمران : نمونه بردارى با مته

core gap : الکترونيک : چاک هسته

core hole : علوم مهندسى : سوراخ هسته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: