لغات مشابه
cornice : شرفه

cornice weathering : علوم مهندسى : گچ برى زير سقف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: