لغات مشابه
corona borealis : اکيل شمالي

corona discharge current : علوم مهندسى : جريان تخليه کورونا

coronal : )coronel(تاج گل ،هاله خورشيد وغيره ،حلقه زرين دور کلاه

coronary : اکيلي

coronary artery : شريان اکليلى

coronary suture : درز اکليلى

coronate : تاج گزاري کردن

coronated : تاجدار،کاکل دار

coronation : تاج گزاري

coronation oath : سوگند هنگام تاج گذارى

coronel : )coronal(تاج گل ،هاله خورشيد وغيره ،حلقه زرين دور کلاه

coroner : پزشک قانوني

coronet : نيم تاج

coroniform : تاج مانند

coronilla : بدل سنا

coronoid : مانند نوک کلاغ ،منقارى

coronoid process : زائده منقارى

coroutine : کامپيوتر : دستورالعمل اتصال مجموعه اى از ورودى ها به مجموعه اى از خروجى ها

corpora quadrigemina : روانشناسى : اجسام چهار قلو

corporal : سرجوخه , جسمي

corporal oath : سوگندى که بادست زدن بکتاب ياد کنند

corporale : پارچه اى که هنگام عشاء ربانى بکارميرود

corporality : هستي جسماني , جسميت , جسمانيت

corporally : جسما"

corporate appraisal : بازرگانى : ارزيابى شرکت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 451 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 451 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/8997c80ec05d5af0429eec27b6b51593e9c545cc', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"UMpZuS3S6E8B1jSC4lqfC5qAtzhS1xUPn2vRJfKd";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"corona australis";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:20:"اکيل جنوبي ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=corona-australis";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806425;s:1:"c";i:1537806425;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/8997c80ec05d5af0429eec27b6b51593e9c545cc', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"UMpZuS3S6E8B1jSC4lqfC5qAtzhS1xUPn2vRJfKd";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"corona australis";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:20:"اکيل جنوبي ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=corona-australis";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806425;s:1:"c";i:1537806425;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/8997c80ec05d5af0429eec27b6b51593e9c545cc', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"UMpZuS3S6E8B1jSC4lqfC5qAtzhS1xUPn2vRJfKd";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"corona australis";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:20:"اکيل جنوبي ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=corona-australis";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806425;s:1:"c";i:1537806425;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('8997c80ec05d5af0429eec27b6b51593e9c545cc', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"UMpZuS3S6E8B1jSC4lqfC5qAtzhS1xUPn2vRJfKd";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"corona australis";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:20:"اکيل جنوبي ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=corona-australis";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806425;s:1:"c";i:1537806425;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58