لغات مشابه
corporal oath : سوگندى که بادست زدن بکتاب ياد کنند

corporale : پارچه اى که هنگام عشاء ربانى بکارميرود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: