لغات مشابه
corporate profit : بازرگانى : سود شرکت سهامى

corporate tax : بازرگانى : ماليات بر شرکت سهامى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: