لغات مشابه
corporativism : )corporatism(صنف ،اتحاديه ،شرکت گرايى

corporator : عضو،گروه يا شرکتى که شخصيت حقوقى داشته باشد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: