لغات مشابه
corporeal : جسمانى ،جسمى ،مادى ،بدنى ،داراى ماده

corporeality : جسمانى بودن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: