لغات مشابه
corps troops : علوم نظامى : يکانهاى سپاه

corpse : مردار , نعش , جنازه , لاشه , جسد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: