لغات مشابه
corpulency : )corpulence(جسامت ،تنومندى ،فربهى

corpulent : تنومند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: