لغات مشابه
corpus striatum : روانشناسى : جسم مخطط

corpuscle : تنيزه , جسمک , گويچه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: