لغات مشابه
corruptibly : بطور فساد پذير

corruption : تطميع , تباهي , بدراهي , آلايش , فساد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: