لغات مشابه
corruptibly : بطور فساد پذير

corruption : تطميع , تباهي , بدراهي , آلايش , فساد

corruption on the earth : قانون ـ فقه : فساد فى الارض

corruptive : فساد آميز , مستعد تباهي

corruptly : بطورفاسد،ازروى تباهى

corruptness : فساد،رشوه خوارى ،تباهى

corruptor : منحرف کننده

corsage : نيم تنه زنانه ،دسته گلى که براى زدن بسينه تهيه ميشود

corse : نعش ،لاشه

corselet : زره , زره سينه

corset : شکم بند

corset cover : لباس زير زنانه که روى کرست پوشيده ميشود،زيرپوش

corsetiere : شکم بند ساز،فروشنده شکم بند زنانه

corsette : شکم بند زنانه

Corsica : کرس

corsican : اهل جزيره کورس دردرياى مديترانه

corslet : زره سينه ،سينه بند

cortege : جمعيت( مانند تشييع کنندگان جنازه)،ملتزمين

cortes : نام دوخانه که مجلس هاى قانون گزاراسپانياوپرتقال راتشکيل ميده

cortical : پوستى ،بيرونى ،غشايى ،قشرى

cortical blindness : روانشناسى : نابينايى مغزى

cortical control : روانشناسى : کنترل مغزى

cortical deafness : روانشناسى : کرى مغزى

cortical inhibition : روانشناسى : بازدارى مغزى

cortical stimulation : روانشناسى : تحريک مغز

corticalization : روانشناسى : مخى شدن

corticoid : روانشناسى : کورتيکوييد

corticosteroid : روانشناسى : کورتيکواستروييد

corticotropic hormone : روانشناسى : هورمون محرک قشر غده فوق کليوى

cortile : معمارى : حياط اندرونى

cortisone : کورتيزون

coruscant : برق زننده ،تابناک

coruscate : تابيدن ،برق زدن ،درخشيدن

coruscation : تابش ،درخشندگى

corvee : بيگار،سخره

corvette : رزمناوى که يک رديف توپ دارد

corvine : کلاغ مانند

corydalis : (گ.ش).،شاهتره

corymb : حزمه

corymbose : )=corymbous(گل اذين دار،ديهيم دار

corymbous : )=corymbose(گل اذين دار،ديهيم دار

coryphaeus : سردسته ،سرخوان( درنمايش هاى يونانى)

coryphee : رقاص( بالت)

coscious : هوشيار - بهوش - ملتفت - اگاه

cosecant : قطرظل تمام

cosecant squared beam : الکترونيک : اشعه با مربع کوسکانت

cosey : راحت ،گرم ،نرم

cosh : (اسکاتلند )شنگول ،گرم ونرم وراحت ،دوستانه

cosher : بنازپرورن ،نازپرورده کردن ،زيادخوراندن

cosily : براحتى ،بطور راحت ،بطورگرم ونرم

cosine : جيب تمام

cosine wave : موج کسينوسي

cosiness : راحت( بودن)

cosmetic : وسيله ارايش ،فن ارايش وتزئين

cosmetologist : آرايشگر , مشاطه

cosmetology : آرايشگري

cosmic : کيهاني

cosmic composition : شيمى : ترکيب کيهانى

cosmic dust : علوم هوايى : غبار کيهانى

cosmic microwave radiation background : نجوم : زمينه تشعشعى ميکرو موجى کيهانى

cosmic particles : زيست شناسى : ذرات کيهانى

cosmic ray : اشعه کيهاني

cosmical : برابرباخورشيد - مصادف باطلوع وغروب افتاب

cosmism : فلسفه تکامل گيتى

cosmogeny : پيدايش و تکامل گيتى

cosmogonal : مربوط باصول افرينش گيتى

cosmogonic : وابسته به خلقت عالم وجود

cosmogony : کيهان شناسي

cosmographer : گيتي نگار

cosmographic : مربوط بشرح گيتى ياجهان

cosmographical : مربوط به شرح گيتى ياجهان

cosmography : گيتي شناسي , شرح جهان

cosmolatry : گيتى پرستى

cosmologic : وابسته به فلسفه انتظام گيتى

cosmological constant : نجوم : ثابت کيهان شناختى

cosmological model : نجوم : مدل کيهان شناختى

cosmological principal : نجوم : اصل کيهان شناختى

cosmologist : گيتي شناس

cosmology : گيتي شناسي

cosmonaut : گيتي نورد

cosmopolis : جهان شهر

cosmopolitan : وابسته به همه جهان ،بين المللى

cosmopolite : جهان شهرزي , شخصيت جهاني , سرتاسر جهاني

cosmorama : جهان نما

cosmosarel chaos : انتظام و هرج و مرج

cossack : قزاق

cosseismic line : معمارى : خط هملرز

cosset : بره دست اموز،(مج ).بچه نازپرورده

cost : هزينه داشتن , خرج , ارزش , هزينه

cost account : علوم مهندسى : ذکر ارزش

cost accountant : متخصص ارزيابي

cost and freight : قانون ـ فقه : قيمت و بهاى حمل و نقل

cost bearer : علوم مهندسى : باارزش

cost calculation : علوم مهندسى : براورد هزينه

cost centre : بازرگانى : مرکز هزينه يابى

cost contract : علوم نظامى : قرارداد مربوط به پرداخت هزينه ها قرارداد هزينه

cost curve : بازرگانى : منحنى هزينه

cost effectiveness analysis : بازرگانى : تحليل تاثير بخشى هزينه ها

cost expenditure : علوم مهندسى : هزينه

cost finding : علوم مهندسى : ارزش يابى

cost fraction : قانون ـ فقه : نتيجه مستقيم هزينه هاى مستقيم توليد يا خدمت به تعداد واحدهاى توليد شده يا کميت خدمات

cost function : بازرگانى : تابع هزينه

cost in use : بازرگانى : هزينه تملک و بهره بردارى از ساختمان يا کارخانه

cost insurance, freight (cif) : بازرگانى : قيمت بيمه و هزينه حمل

cost ledger : قانون ـ فقه : دفتر قيمت تمام شده

cost minimization : بازرگانى : حداقل کردن هزينه

cost of distribution : بازرگانى : هزينه توزيع

cost of goods manufactured : قانون ـ فقه : قيمت تمام شده توليد

cost of goods purchased : قانون ـ فقه : قيمت تمام شده کالاى خريدارى شده

cost of production : بازرگانى : هزينه توليد

cost of removal : بازرگانى : هزينه جابجايى

cost of sales : قانون ـ فقه : قيمت تمام شده کالاى فروش رفته

cost of time and money : صرف وقت و پول

cost of transport : کرايه( بارکشى ) قيمت حمل ونقل

cost plus a fixed fee : علوم نظامى : هزينه بعلاوه حق الزحمه ثابت

cost plus pricing : قانون ـ فقه : تعيين قيمت فروش با افزودن ضريب مخصوص منفعت به قيمت تمام شده

cost price : بازرگانى : قيمت تمام شده

cost purchase : قانون ـ فقه : راس المال

cost push inflation : بازرگانى : تورم ناشى از فشار هزينه

cost reduction : قانون ـ فقه : تقليل قيمت تمام شده

cost saving : قانون ـ فقه : درامد حاصل از تقليل هزينه

cost sharing contract : علوم نظامى : قرارداد اشتراک در هزينه ها

cost to entry : بازرگانى : هزينه ورود

cost variance : بازرگانى : نوسانات هزينه

cost benefit analysis : بازرگانى : تجزيه و تحليل هزينه ها و منافع

cost plus contract : بازرگانى : قرارداد براساس قيمت تمام شده به اضافه درصدى به عنوان سود

Costa Rica : کاستاريکآ

costal : دندهاي

costard : سيب درشت

coster : سبزي فروش

costermonger : سبزي فروش

costing and pricing : بازرگانى : هزينه يابى و قيمت گذارى

costitutionalist : مشروطه خواه

costive : يبوست اور،سرد و بى محبت ،خسيس ،يبس

costive of belief : دير باور

costiveness : (دچارى به ) يبوست

costless : مفت

costliness : گرانى ،مجلل

costly : گزاف , فاخر

costmary : (گ.ش ).گاوچشم

costrel : يکجور قمقمه ،کوزه

costs : خرج

costs arabicus : قسط شيرينى

costume : لباس محلي , جامه

costumer : خياط لباس هاى محلى و ويژه ،جارختى

costus : قسط

costus amarus : قسط کشميرى

cosy : گرم ونرم

cotangent : کتانژانت

cote : کبوتر خانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1