لغات مشابه
cotton or silk velvet : مخمل نخى يا ابريشمى

cotton pad : جوزق

cotton plant : درخت پنبه ،بوته پنبه

cotton print : علوم مهندسى : چيت

cotton sleeving : الکترونيک : بوش پنبه اى

cotton spinning : پنبه ريسي

cotton threaded : ريسماني

cotton velvet : مخمل نخي

cotton waste : ضايعات پنبه

cotton yarn : نخ پنبه ،نخ( بافندگى)

cotton cake : کنجاره پنبه دانه

cotton factory : کارخانه نخ ريسى

cotton plantation : پنبه زار

cotton seed : پنبه دار

cotton spinner : نخ ريس ،صاحب کارخانه نخ ريسى

cotton spinning : علوم مهندسى : نخ ريسى

cotton tail : خرگوش امريکايى

cottonade : پارچه نخى درشت باف

cottonseed : پنبه دانه

cottonseed oil : شيمى : روغن پنبه دانه

cottony : پنبهاي , پنبه دار

cottuptness : تباهى ،فساد،رشوه خوارى

cotyla : کاسه ،فنجان

cotyledon : (گ.ش ).زلف عروسان ،قدح مريم ،لپه

cotyledonous : لپه دار،فلقى ،لپه اى

cotyloid : فنجانى

cotype : (درطبقه بندى جانور وگياه )نوع ثانوى ،نوعى فرعى

couch : مبل

couchant : دراز کشيده( مخصوصا حيوانات)،لميده

couchgrass : چمن ،مرغ

couching : يکجورقلاب دوزى

cougar : (ج.ش ).گربه وحشى پشمالو،يوزپلنگ امريکايى

cough : سرفه , سرفه کردن

coul : شيمى : کولن

could : (زمان ماضى واسم مفعول فعل)can ،ميتوانست

couldn : نمیشد

coulee : جوي خشک

coulee (am) : معمارى : ابکند

coulisse : ناويا شيارى که دريچه بند اب دران حرکت ميکند

coulmn card 96 : کامپيوتر : کارت 96 ستونه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: