لغات مشابه
covalent radius : شيمى : شعاع کووالانسى

covariation : روانشناسى : تغيير همگام

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: