لغات مشابه
covalent radius : شيمى : شعاع کووالانسى

covariation : روانشناسى : تغيير همگام

cove : :)n.& vt.(خليج کوچک ،خور،پناهگاه ساحلى دامنه کوه ،( :)n.& vt.& vi.(ز.ع ).يارو،شخص ،ادم

cove (to) : معمارى : گچبرى تو گود

coved cornice : معمارى : قرنيز کف خواب

covenant : ميثاق بستن

covenant of the league of nations : قانون ـ فقه : منشور جامعه ملل

covenant real : قانون ـ فقه : شرطى در يک سند که وراث مشروط عليه را در مقابل مشروطه يا خريدار متعهد مى کند شرط قابل تسرى به وراث

covenantee : کسيکه باوپيمانى کرده باشند،متعهدله

covenantor : اجتماع اشخاص هم پيمان براى انجام کارى

coventry : نام شهرى است درانگلستان

cover : سرپوش , رولباسي , ملحفه , طي کردن , تکافو کردن , پيمودن , سر , پوشانيدن , روپوش , مستور کردن , روکش , پوشش , روي گرفتن , پوشيدن , مستور داشتن , لفاف , لفافه , چادر , مستور يا پنهان کردن , غلاف , جلد

cover all : رولباسى ،بارانى يا روپوش

cover an angle : ورزش : زاويه اى را بستن

cover and concealment : علوم نظامى : پوشش و اختفاء

cover charge : مبلغى که اغذيه فروشى ويا کلوب شبانه علاوه بر پول غذا ومشروب از مشتريان دريافت ميدارد

cover drive : ورزش : ضربه در سمت نيمه معينى از زمين

cover search : علوم نظامى : جستجوى بهترين منطقه پوشش عکاسى هوايى

cover up : مستور داشتن , مستتر کردن

cover shame : عذر،بهانه

coverage : شمول

coverage index : علوم نظامى : کالک نمايش مناطق زير پوشش شناسايى عکاسى هوايى

covered : غلافدار , روبسته , مجلد , سردار , دردار , سرپوشيده , ملفوف , مستور , روکشدار , مشمول , غشاء پوششي

covered electrode : عمران : الکترود پوشش دار

covered forge : معمارى : کوره ديوارى

covered storage area : معمارى : منطقه انبار مسقف

coverer : پوشنده

covering : ستر , پوشنده , پوشش , روپوشي , غشاء , غشاوت

covering a man : ورزش : حمايت فوروارد

covering force : علوم نظامى : نيروى پوششى

covering layer : غشاء پوششي

covering note : بازرگانى : بيمه نامه موقت

covering slab : علوم مهندسى : تاوه يا صفحه روکش

coverlet : روانداز

covert : پوشپر

covert behavior : روانشناسى : رفتار نااشکار

covert coat : يکجور رولباسى کوتاه سبک

covert extinction : روانشناسى : خاموشى نااشکار

covert reinforcement : روانشناسى : تقويت نااشکار

covertly : نهانى ،بطورپوشيده

covertness : نهفتگي

covertrace : علوم نظامى : منطقه عمومى پوشش شناسايى هوايى

covet : ميل به تملک چيزى کردن ،طمع به چيزى داشتن

covetable : طمع کردنى

coveted : مطلوب

coveter : ارزوکننده - طمع کننده

covetous : پر طمع

covetously : ازمندانه - طمعکارانه

covetousness : طمعکارى

covey : يکدسته کبک ،دسته ،گروه ،گله

covin : ساخت وپاخت ،تبانى ،دوزوکلک

coving : گلويى ،سطح کاس وگودى

covinous : ساخت وپاختى ،تبانى کننده

covnant : قانون ـ فقه : ميثاق

cow : ماده گاو , بقر , گاو ماده

cow dung : سرگين ،پهين ،پهن

cow in calf : گاو ابستن

cow boy : گاوبان ،گاوچران

cow calf : گوساله ماده

cow catcher : سنگ پس زن

cow gate : چراگاه گاو

cow grass : شبدرسگ

cow heel : پاچه گاوپخته ودلمه شده

cow hide : شلاق زدن

cow keeper : گاودار

cow milker : گاودوش( اسبابى است)

cow parsnip : شقاقل برى

cow pen : گاوسرا،طويله گاو

cow pox : ابله گاوى

cow puncher : گاوچران

cowage : )=cowhage(موى سيخکى ،خار نوک تيز

coward : بيدل , شخص جبون , ترسو , ضعيفالنفس , بزدل , نامرد , بي جرات , ادم بي رگ , بيرگ

cowardice : بيدلي , نامردي , ترسويي , بيرگي , بيغيرتي , بزدلي

cowardiness : ترسويى ،نامردى ،جبن ،بزدلى

cowardly : بي حميت

cowbane : (گ.ش ).شوکران ابى

cowbird : سارامريکايى

cowboy : گاوچران

cowboy billiard : ورزش : بيليارد کيسه اى با گوى اصلى و 3 گوى به شماره هاى 1 و 3 و5

cowel : علوم مهندسى : کلاهک دودکش دار

cower : از ترس دولاشدن ،چندک زدن

cowfish : گاو ماهى ،يکجورماهى شاخدار

cowgirl : دختر گاوچران

cowhage : )=cowage(موى سيخکى ،خار نوک تيز

cowhand : )cowboy(گاوچران

cowhide : چرم يا پوست گاو

cowish : گاو مانند،ترسو

cowl flap : علوم هوايى : فلپهاى پوشش موتور

cowl lamp : الکترونيک : لامپ داشبورد

cowled : باشلق دار،خود دار،راهب

cowlstaff : چوبى که دونفر روى شانه حمل کرده وچيزهايى بدان مى اويزند

cowman : گله دار

cowork : باهم کارکردن

coworker : همياور

cowpea : لوبياى چشم بلبلى

cowpen : آغل گاو

cowpox : (طب )ابله گاوى

cowpuncher : (ز.ع -.امر ).گاوچران

cowrie : خرمهره ،صدف ،نوعى کس گربه

cows lungwort : بنک سفيد

cowslip : (گ.ش ).نوعى پامچال ،گل خرغوس

cowslip tea : گل گاو زبان دم کرده

cowy : گاوي

cox : (مخفف کلمه)coxswain ،احمق ،بى فکر

cox(swain) : ورزش : سکاندار قايق

coxa : گرده ،بند اول پاى حشره

coxalgia : خلع ذاتى بند ران ،دردتهيگاه

coxarthritis : نقرس گرده

coxcomb : خودارا،شخص خودنما ونادان ،(گ.ش ).گل تاج خروس

coxcombical : خودنما،خودساز،نادان ،جلف

coxcombry : خودسازى ،خودنمايى ،جلفى

coxswain : سکان گير

coy : نازدار , نازکن

coyly : محجوبانه

coyness : روانشناسى : ناز

coyote : گرگ صحرايى امريکاى شمالى

coypu : سگ ابى امريکاى جنوبى

coz : عموزاده ،عمه زاده ،دايى زاده ،خاله زاده

coze : صحبت خودمانى( کردن)

cozen : فريب دادن ،اغفال کردن

cozily : براحتى ،بطور راحت ،گرم ونرم

cozio defence : ورزش : دفاع کوتسيو در روى لوپس

cozy : گرم ونرم , دنج

cpm : کامپيوتر : روش مسير بحرانى

cqnis major : کلب اکبر

cr (conditioned reflex) : روانشناسى : بازتاب شرطى

cr (conditioned response) : روانشناسى : پاسخ شرطى

crab : خرچنگ

crab angle : علوم نظامى : زاويه بين مسير حرکت هواپيما و محور دوربين عکاسى

crab apple : سيب صحرايى

crab f. : مانندخرچنگ ،خرچنگ وار

crab louse : (ج.ش ).شپش زهار،شپشک

crab catcher : مرغ خرچنگ خور

crab spider : رتيل باغى

crabbed : ترشرو،عبوس ،تند مزاج

crabbedly : به ترشرويى

crabbedness : ترشرويى

crabber : کرجى ،خرچنگ گيرى

crabbery : خرچنگ زار

crabby : کج خلق

crablet : بچه خرچنگ

crablike : خرچنگي

crabs eyes : عين السرطان

crack : خردشدن , شق شدن , شکاف برداشتن , رخنه پيدا کردن , ترق کردن , ترک خوردن , ترک پيدا کردن , ترکيدگي , تراک , چاک , شکاف , ترک

crack a joke : مزه انداختن

crack of dawn : صاعقه ،رستاخيز

crack of doom : صاعقه روز رستاخيز

crack up : درهم شکستگي

crack brained : خشک مغز،ديوانه

crack jaw : ارواره شکن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری