لغات مشابه
covariation : روانشناسى : تغيير همگام

cove : :)n.& vt.(خليج کوچک ،خور،پناهگاه ساحلى دامنه کوه ،( :)n.& vt.& vi.(ز.ع ).يارو،شخص ،ادم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: