لغات مشابه
covetousness : طمعکارى

covey : يکدسته کبک ،دسته ،گروه ،گله

covin : ساخت وپاخت ،تبانى ،دوزوکلک

coving : گلويى ،سطح کاس وگودى

covinous : ساخت وپاختى ،تبانى کننده

covnant : قانون ـ فقه : ميثاق

cow : ماده گاو , بقر , گاو ماده

cow dung : سرگين ،پهين ،پهن

cow in calf : گاو ابستن

cow boy : گاوبان ،گاوچران

cow calf : گوساله ماده

cow catcher : سنگ پس زن

cow gate : چراگاه گاو

cow grass : شبدرسگ

cow heel : پاچه گاوپخته ودلمه شده

cow hide : شلاق زدن

cow keeper : گاودار

cow milker : گاودوش( اسبابى است)

cow parsnip : شقاقل برى

cow pen : گاوسرا،طويله گاو

cow pox : ابله گاوى

cow puncher : گاوچران

cowage : )=cowhage(موى سيخکى ،خار نوک تيز

coward : بيدل , شخص جبون , ترسو , ضعيفالنفس , بزدل , نامرد , بي جرات , ادم بي رگ , بيرگ

cowardice : بيدلي , نامردي , ترسويي , بيرگي , بيغيرتي , بزدلي

cowardiness : ترسويى ،نامردى ،جبن ،بزدلى

cowardly : بي حميت

cowbane : (گ.ش ).شوکران ابى

cowbird : سارامريکايى

cowboy : گاوچران

cowboy billiard : ورزش : بيليارد کيسه اى با گوى اصلى و 3 گوى به شماره هاى 1 و 3 و5

cowel : علوم مهندسى : کلاهک دودکش دار

cower : از ترس دولاشدن ،چندک زدن

cowfish : گاو ماهى ،يکجورماهى شاخدار

cowgirl : دختر گاوچران

cowhage : )=cowage(موى سيخکى ،خار نوک تيز

cowhand : )cowboy(گاوچران

cowhide : چرم يا پوست گاو

cowish : گاو مانند،ترسو

cowl flap : علوم هوايى : فلپهاى پوشش موتور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: