لغات مشابه
covetousness : طمعکارى

covey : يکدسته کبک ،دسته ،گروه ،گله

covin : ساخت وپاخت ،تبانى ،دوزوکلک

coving : گلويى ،سطح کاس وگودى

covinous : ساخت وپاختى ،تبانى کننده

covnant : قانون ـ فقه : ميثاق

cow : ماده گاو , بقر , گاو ماده

cow dung : سرگين ،پهين ،پهن

cow in calf : گاو ابستن

cow boy : گاوبان ،گاوچران

cow calf : گوساله ماده

cow catcher : سنگ پس زن

cow gate : چراگاه گاو

cow grass : شبدرسگ

cow heel : پاچه گاوپخته ودلمه شده

cow hide : شلاق زدن

cow keeper : گاودار

cow milker : گاودوش( اسبابى است)

cow parsnip : شقاقل برى

cow pen : گاوسرا،طويله گاو

cow pox : ابله گاوى

cow puncher : گاوچران

cowage : )=cowhage(موى سيخکى ،خار نوک تيز

coward : بيدل , شخص جبون , ترسو , ضعيفالنفس , بزدل , نامرد , بي جرات , ادم بي رگ , بيرگ

cowardice : بيدلي , نامردي , ترسويي , بيرگي , بيغيرتي , بزدلي

cowardiness : ترسويى ،نامردى ،جبن ،بزدلى

cowardly : بي حميت

cowbane : (گ.ش ).شوکران ابى

cowbird : سارامريکايى

cowboy : گاوچران

cowboy billiard : ورزش : بيليارد کيسه اى با گوى اصلى و 3 گوى به شماره هاى 1 و 3 و5

cowel : علوم مهندسى : کلاهک دودکش دار

cower : از ترس دولاشدن ،چندک زدن

cowfish : گاو ماهى ،يکجورماهى شاخدار

cowgirl : دختر گاوچران

cowhage : )=cowage(موى سيخکى ،خار نوک تيز

cowhand : )cowboy(گاوچران

cowhide : چرم يا پوست گاو

cowish : گاو مانند،ترسو

cowl flap : علوم هوايى : فلپهاى پوشش موتور

cowl lamp : الکترونيک : لامپ داشبورد

cowled : باشلق دار،خود دار،راهب

cowlstaff : چوبى که دونفر روى شانه حمل کرده وچيزهايى بدان مى اويزند

cowman : گله دار

cowork : باهم کارکردن

coworker : همياور

cowpea : لوبياى چشم بلبلى

cowpen : آغل گاو

cowpox : (طب )ابله گاوى

cowpuncher : (ز.ع -.امر ).گاوچران

cowrie : خرمهره ،صدف ،نوعى کس گربه

cows lungwort : بنک سفيد

cowslip : (گ.ش ).نوعى پامچال ،گل خرغوس

cowslip tea : گل گاو زبان دم کرده

cowy : گاوي

cox : (مخفف کلمه)coxswain ،احمق ،بى فکر

cox(swain) : ورزش : سکاندار قايق

coxa : گرده ،بند اول پاى حشره

coxalgia : خلع ذاتى بند ران ،دردتهيگاه

coxarthritis : نقرس گرده

coxcomb : خودارا،شخص خودنما ونادان ،(گ.ش ).گل تاج خروس

coxcombical : خودنما،خودساز،نادان ،جلف

coxcombry : خودسازى ،خودنمايى ،جلفى

coxswain : سکان گير

coy : نازدار , نازکن

coyly : محجوبانه

coyness : روانشناسى : ناز

coyote : گرگ صحرايى امريکاى شمالى

coypu : سگ ابى امريکاى جنوبى

coz : عموزاده ،عمه زاده ،دايى زاده ،خاله زاده

coze : صحبت خودمانى( کردن)

cozen : فريب دادن ،اغفال کردن

cozily : براحتى ،بطور راحت ،گرم ونرم

cozio defence : ورزش : دفاع کوتسيو در روى لوپس

cozy : گرم ونرم , دنج

cpm : کامپيوتر : روش مسير بحرانى

cqnis major : کلب اکبر

cr (conditioned reflex) : روانشناسى : بازتاب شرطى

cr (conditioned response) : روانشناسى : پاسخ شرطى

crab : خرچنگ

crab angle : علوم نظامى : زاويه بين مسير حرکت هواپيما و محور دوربين عکاسى

crab apple : سيب صحرايى

crab f. : مانندخرچنگ ،خرچنگ وار

crab louse : (ج.ش ).شپش زهار،شپشک

crab catcher : مرغ خرچنگ خور

crab spider : رتيل باغى

crabbed : ترشرو،عبوس ،تند مزاج

crabbedly : به ترشرويى

crabbedness : ترشرويى

crabber : کرجى ،خرچنگ گيرى

crabbery : خرچنگ زار

crabby : کج خلق

crablet : بچه خرچنگ

crablike : خرچنگي

crabs eyes : عين السرطان

crack : خردشدن , شق شدن , شکاف برداشتن , رخنه پيدا کردن , ترق کردن , ترک خوردن , ترک پيدا کردن , ترکيدگي , تراک , چاک , شکاف , ترک

crack a joke : مزه انداختن

crack of dawn : صاعقه ،رستاخيز

crack of doom : صاعقه روز رستاخيز

crack up : درهم شکستگي

crack brained : خشک مغز،ديوانه

crack jaw : ارواره شکن

crack stopper : علوم هوايى : خصوصيتى در طراحى يک ساختمان

crackajack : crackerjack(، )=humdingerچيز بسيار عالى ،ادم بسيار خوب

crackback : ورزش : نوعى سد کردن غيرمجاز

crackdown : سخت گيري

cracked : ترکيده , شکافدار

cracked pistachio : پسته خندان

cracker : فندق شکن , کلوچه کوچک

crackerjack : crackajack(، )=humdingerچيز بسيار عالى ،ادم بسيار خوب

cracking : ترق

crackle : صداى ترق وتروق ،صداى انفجار پى در پى ،صداى انفجار وشکستگى توليد کردن ،شکستن

crackleware : ظروفى که سطح انها ترک داريامودارمينمايد

crackling : ترق وتروق ،جزجز،صورت نمکى

crackly : پيچيده ،چين خورده

cracknel : يکجورکلوچه خشک وترد،گوشت خوک سرخ شده وخشکيده

crackpot : (ز.ع ).ديوانه بى ازار،خل

cracksman : (ز.ع ).دزد شبانه ،شبگرد

cracky : ترک دار،ترک بردار،زودشکن ،خشک مغز

cradle : مهد , درگهواره قرار دادن , گهواره

cradle dynamometer : الکترونيک : توان سنج جعبه اى

cradle scythe : داسى که درچهارچوب کارگذاشته باشند

cradler : ورزش : بازيگر ماهر در حفظ گوى لاکراس

cradlesong : لالايى

craft : حرفه

craft reimbursable supply : علوم نظامى : اماد قابل جايگزين مربوط به هنرهاى دستى اماد مصرف شدنى هنرهاى دستى

craft revolving fund : علوم نظامى : حساب اعتبار مربوط به اماد هنرهاى دستى اعتبار خريد وسايل صنايع دستى

craft guild : صنف پيشه وران

craftbrother : هم پيشه ،هم صنف

craftily : محيلانه ،به نيرنگ

craftiness : زيرکى ،حيله گرى

craftiy : به نيرنگ ،بحيله ،محيلانه

crafts : حرف

craftshop : علوم نظامى : کارگاه هنرهاى دستى تفريحى

craftsman : صنعت گر , پيشه ور

craftsman assistant : معمارى : کارگر

craftsmanship : صنعت گري

craftsmaster : استاد

Crafty : ماهر ، حرفه ای

Crafty : ماهر ، حرفه ای

crafty : موذي , هفت خط

cragged : ناهموار،پرتگاه مانند،پرتگاه دار

craggedness : ناهموارى کوه وکمر

cragsman : کوه پيما

CraigBrown : کريگ براون

crake : (ج.ش ).کلاغ زاغى ،غراب ،صداى کلاغ

cram : باشتاب ياد گرفتن

crambo : بازى قافيه جويى

crammer : کسيکه کارش اماده کردن شاگردان براى امتحان بطورسطحى است

cramoisy : (پارچه ) قرمز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری