لغات مشابه
covetousness : طمعکارى

covey : يکدسته کبک ،دسته ،گروه ،گله

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: