لغات مشابه
cranking capacity of battery : الکترونيک : ظرفيت راه اندازى باترى

crankle : پيچ وخم دار کردن ،خميدگى ،پيچ وخم

crankshaft : ميل لنگ

cranky : بد خلق , بداخلاق , بد خو , بدخو , بد اخلاق , بدخلق , سر سنگين , بدعنق

crannied : شکافدار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: