صفحه اصلی

crap
نوعي قمار , تلخه , ديلار , گندم سياه
کلمات مشابه

crapaudiue door : درى که بالاوپايين ان محورگردنده دارد

crape : سياه پوشانيدن

crape fish : ماهى روغن نمک زده وخشک

craps : نوعى بازى قمار باطاس

crapshooter : طاس انداز

معنی crap به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود اختلال نقص در توجه (آموزش حروف)
دانلود اختلال در هجی كردن (وارونه و قرینه نویسی)
دانلود "اختلال در خواندن (بیان شفاهی ، بیانی)"
دانلود ناتوانی های بیان نوشتاری (اختلال در جمله نویسی و انشاء)