لغات مشابه
craps : نوعى بازى قمار باطاس

crapshooter : طاس انداز

crapulence : زياده روى درخوردونوش ،بى اعتدالى ،عياشى

crapulent : پرخور،وابسته به هرزه خورى و زياده روى

crapulous : ناخوش ،پرخور،ميگسار

crash : برخورد کردن , ناخوانده وارد شدن , سقوط کردن , سرنگون شدن , سقوط

crash boat : علوم نظامى : قايق نجات

crash conversion : کامپيوتر : تبديل يک سيستم به سيستم ديگر به وسيله به پايان بردن عمليات سيستم قديمى به هنگام اجرا شدن سيستم جديد

crash dive : ناگهان بزير اب رفتن( زير دريايى يا شناگر)

crash land : سقوط کردن هواپيما

crash position indicator : علوم نظامى : برج اعلام محل وقوع سوانح دريايى برج مراقبت سوانح دريايى

crasher : خرد کننده ،ناخوانده

crashing shot : ورزش : شوت محکم

crasis : ادغام( دردستوريونانى)

crass : زمخت ،درشت ،کودن

crassina : گل هار

crassitude : زمختى ،کودنى

crassly : ازروى زمختى ياکودنى

crasy : مچل

cratch : اخور يا علفدان ،اغل ،چهارچوب

crate : درجعبه گذاردن , صندوقه

crater : دهانه آتش فشان

crater in positive carbon : الکترونيک : گودى کربن مثبت

crateriform : کاسه اى

cravat : کراوات ،غبغب

crave : اشتياق داشتن

craven : شکست خورده ،(ادم )ترسو وپست ،نامرد

cravenly : ازروى ترس وپستى

craw : چينه دان ،حوصله ،معده جانور

crawfish : خرچنگ اب شيرين ،خرچنگ خاردار،به پشت حرکت کردن( مثل خرچنگ)،ازموضعى عقب نشينى کردن

crawl : خزيدن , سينه مال رفتن , شنال کرال

crawl carry : علوم مهندسى : انتقال خزشى

crawl drive : علوم مهندسى : محرک وسيله نقليه خزنده

crawl effect : علوم مهندسى : اثر خزش

crawl space : معمارى : خزيده رو

crawl type vehicle : علوم مهندسى : وسيله نقليه نوع خزنده

crawled : خزيده

crawler loader : معمارى : لودر چرخ زنجيرى

crawler tractor : علوم مهندسى : تراکتور

crawler type tractor : علوم مهندسى : تراکتور نوع خزنده

crawlingly : سينه مال ،خزنده وار

crawly : خزنده

crayfish : خرچنگ اب شيرين - خرچنگ خاردار

crayon : مداد ابرو

craze : ديوانه کردن ،فکر کسى را مختل کردن ،ديوانگى ،شور،شوق ،ترک ،شکاف

crazed : ديوانه ،مودار

crazily : ديوانه وار

craziness : ديوانگي

crazing mill : اسياب يا کارخانه اى که قلع معدنى رادران خرد ميکنند

crazy : شوريده مغز , شکاف دار , چل , ديوانه , مجنون , خل , خشک مغز

crazy quilt : لحاف چهل تکه

crc character : کامپيوتر : کاراکترCRC

creak : غژغژ کردن

creaky : جيرجيرکننده ،غژغژکننده

cream : خامه , کرم رنگ , روشير , سرشير بستن , سرشير

cream of lime : دوغاب اهک غليظ

cream of tartar : شيمى : کرم تارتر

cream of tarter : طرطير( واژه لاتينى)

cream puff : نان خامه

cream separator : خامه گير

cream cheese : پنيرچربى نگرفته ،پنيرى که ازشيرسرشيرنگرفته بسازند

cream coloured : خامه اى رنگ ،شکرى

creamery : کارخانه کره گيرى ،لبنياتى

creaminess : چربى ،خامه دارى ،حالت سرشيرى

creamy : خامه اى ،سرشيردار

crease : تاه , چين دار شدن , چين دار کردن , تاه زدن , تاه کردن

creasy : تاه دار،چين دار

create : ايجاد کردن , به وجود آوردن , پديد آوردن , خلقت کردن , خلق کردن , خلل رساندن , آفريدن , بوجود آوردن

create an uproar : دادوبيداد کردآن

create fire : آتش بر پا کردن

create rumor : حرف در آوردن

create uproar : جنجال بر انگيختن

created : حادث , آفريده

created beings : افريدگان ،مخلوقات

creating difficulties : اشکالتراشي

creation : آفرينش , خلقت , ايجاد , تکوين , خلق

creation date : تاريخ افرينش ،تاريخ ايجاد

creation of contractual tie : قانون ـ فقه : انشاء ايجاد رابطه قراردادى

creational : وابسته به افرينش خلقتى

creationism : اصول افرينش ،اعتقاد به افرينش

creative : خلاق , خلاقه

Creative power : خالقيت

creative prescription : قانون ـ فقه : مرور زمان ايجاد حق

creativeness : قدرت ابداع

creativity : سازندگي , قوه ابتکار , قدرت ابداع , آفرينندگي

creativity tests : روانشناسى : ازمونهاى افرينندگى

Creator : جان آفرين , آفريدگار , صانع , آفريننده , جانافرين , خالق , مبدع , خلاق

creator of soul : جان آفرين

creator the world : جهان افرين

creatorhood : افرينندگى - خالقيت

creature : خلق , موجود , مخلوق , آفريده

creaturely : حيوانى ،جانورى

creatures : مکنونات , مخلوقات , خلايق , انام , ماخلق الله

creavasse : زيست شناسى : شکاف ژرف

credence : اعتماد،باور،اعتقاد

credence (letters of credence) : قانون ـ فقه : ه مجلس

credential : اعتبار نامه , گواهي نامه , اعتباري , استوار نامه

credenza : قفسه يا جا کتابى

credibly : از روى اعتقاد

credit : نسيه بردن , امتياز دادن , ستون بستانکار , اعتبار , سرافرازي , نسيه , بستانکاري , آبرو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی telephoner , معنی telephonic , معنی telephonist , معنی telephony , معنی telephore e. , معنی telephotographic , معنی teleplasm , معنی teleplay , معنی teleprompter , معنی teleran , معنی teleran system , معنی telescope , معنی telescope (rn,usn) 1 , معنی telescopic chimney , معنی telescopically , معنی telescopii , معنی telescopist , معنی telescopy , معنی telesoftware , معنی telesto , معنی telethermoscope , معنی teletractor , معنی teletype , معنی teletype exchange , معنی teletypesetting , معنی teletypist , معنی teleutospore , معنی teleview , معنی televiewer , معنی televised , معنی television , معنی television broadcasting station , معنی television flakes , معنی television program , معنی television receiver , معنی television set , معنی televisor , معنی televisual , معنی telex , معنی telex match , معنی telic , معنی teliospore , معنی tell , معنی tell fortune , معنی tell him to go , معنی tell off , معنی tell on , معنی tell over , معنی tell the truth , معنی tell tale , معنی teller , معنی tellowfeeling , معنی telltale , معنی tellurian , معنی tellurian matter , معنی telluric , معنی tellurous , معنی tellus , معنی telly , معنی telodendrite , معنی Telomeris , معنی telophase , معنی telpak , معنی telpher line , معنی telpherage , معنی temblor , معنی temerarious , معنی temerity , معنی temper , معنی temper (to) , معنی temper hardening , معنی temper screw , معنی temper steel (to) , معنی temper tantrum , معنی tempera , معنی temperable , معنی temperament , معنی temperamental , معنی temperaments , معنی temperance , معنی Temperate , معنی Temperate , معنی temperate , معنی temperately , معنی temperateness , معنی temperature , معنی temperature correction , معنی temperature function , معنی temperature independent paranagnetism ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز